Al·legacions de SOM Gramenet a les Ordenances Fiscals 2018


Des de SOM Gramenet, hem presentat 28 al·legacions a la proposta d’Ordenances Fiscals Municipals. Podeu veure el plec d’Ordenances Fiscals en aquest enllaç:

https://www.gramenet.cat/ajuntament/seu-electronica/informacio-publica/ordenances-fiscals-i-preus-publics/

 

Fent clic al següent enllaç, podeu veure el document amb les propostes de modificacions de SOM Gramenet:

Al·legacions SOM Ordenances Fiscals 2018

 

Tot seguit, us indiquem les justificacions de les modificacions porposades:

 

Al·legacions a l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI):

 

 1. Vista la situació extrema donada a la nostra ciutat per una densitat de població molt alta, entenem que no s’ha de recollir en les ordenances fiscals incentius per a la nova construcció.
 2. Revisar els supòsits d’interès general i condicionar-lo al volum de negoci de l’empresa sol·licitant de la bonificació.
 3. Ampliar la bonificació a immobles que vagin més enllà de l’aprofitament solar per l’abastiment d’energia i hagin adoptat altres mesures complementàries que els atorguin la certificació energètica tipus A.
 4. Reduïr, en els àmbits on l’administració local té competències, el pes que les famílies amb condicions de vida més difícils han de suportar a nivell d’impostos. Aquesta proposta està emparada en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
 5. Ídem que en l’anterior: reduir, en els àmbits on l’administració local té competències, el pes que les famílies amb condicions de vida més difícils han de suportar a nivell d’impostos. Aquesta proposta està emparada en la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 6. Per tal d’incentivar el lloguer social i un preus raonables, és important recollir propostes que vagin en la direcció d’ un nou model d’accés a l’habitatge. Aquesta proposta està emparada en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
 7. Fomentar l’ús de solars buits.
 8. Ídem que l’anterior.
 9. Per tal de gravar la voluntat d’especular amb un dret fonamental com l’habitatge, s’ha de dur a terme mesures que es pugui gravar més als propietaris que més pisos tenen.
 10. Penalitzar els grans tenidors amb pisos tancats que suposen una situació incompatible amb la necessitat d’habitatge de lloguer social que hi ha a la nostra ciutat.

 

Al·legació a l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE):

 

Per tal d’incentivar la contractació de qualitat en les grans empreses de la ciutat, cal recollir bonificacions en els tipus de contracte menys agressius per a les condicions de vida dels i les treballadores.

 

Al·legació a l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (impost de circulació):

 

 1. Cal impulsar l’ús de transport públic i no del transport privat. Per molt que el combustible utilitzat pels vehicles “zero emissions” i “eco” no siguin hidrocarburs, derivats dels mateixos són necessaris en gran quantitat per la fabricació de tot tipus de vehicles. Alhora considerem que no s’han de bonificar vehicles que utilitzin fonts com els biocombustibles que suposen l’expoli de primeres necessitats com són l’aliment per fer combustible i generen per tant pèrdua de sobirania alimentaria a països productors. En el cas de vehicles històrics considerem que no té sentit bonificar la tinença d’un article que no és de primera necessitat i considerem que bonificar la tinença d’un vehicle de més de 25 anys és bonificar vehicles probablement més contaminants, així considerem que no s’han de bonificar vehicles amb un alt impacte ambiental. Lligar aquesta mesura a subvencions en l‘ús de transport públic mitjançant el pressupost.
 2. La Llei d’Hisendes Locals permet als ajuntaments augmentar les quotes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica fins a un coeficient del 2 com a màxim (per exemple, en el cas dels vehicles, IVTM = quantia de l’impost x nombre de cavalls x 2). Pensem que cal incrementar la pressió fiscal al vehicles que més contaminen.

 

Al·legacions a l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana:

 

 1. Faciliti l’acollida a aquesta exempció, ja que a Santa Coloma existeixen dificultats per l’empadronament i pensem que demostrant que no es disposa de cap altre habitatge ja es pot considerar que l’habitatge transmès en forma de dació en pagament seria l’habitatge habitual.
 2. Que l’impost recaigui sobre l’entitat financera que adquireixi l’immoble, ja que es la que n’ha estat realment traient benefici.

 

Al·legació a l’Ordenança Fiscal número 14 “Reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament de la via pública”:

 

L’ús de la via pública requereix de la garantia de seguretat que l’ajuntament ha de complir. Així, no pot ser el mateix preu per a aparells de venda automàtica que per a caixers automàtics, entenen que el grau de protecció que ha de garantir el consistori és molt superior.

 

Al·legació a l’Ordenança número 1 “Reguladora dels preus públics”:

 

La Tarifació Social és una mesura per apropar els serveis públics cap al principi real d’igualtat. Actualment són molt pocs els àmbits on s’aplica aquest criteri, entenem que progressivament ha d’anar aplicant-se. A més, en aquest cas caldria valorar l’estalvi que podria suposar la municipalització i gestió directa dels diferents serveis.

 

Al·legació a l’Ordenança Fiscal número 7 “Reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions”:

 

 1. Incentivar la contractació de qualitat i responsable socialment a la ciutat, cal recollir bonificacions en els tipus de contracte menys agressius per a les condicions de vida dels i les treballadores.
 2. Incentivar el model productiu cooperatiu, així com els valors socials que el caracteritzen, calen mesures de promoció.

 

Al·legació a l’Ordenança fiscal número 9 “Reguladora de la taxa sobre llicències d’obres, construccions i instal·lacions de nous elements industrials:

 

Tots els processos de transformació cap a una eficiència energètica real han de ser incentivats. Així, han de ser motivades per l’administració local per prendre mesures de reducció de consum energètic i d’utilització d’energies netes i renovables.

 

Al·legació a l’Ordenança Fiscal número 17 “Reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones de les vies públiques municipals”:

 

Tal com és recull en la proposta del Pla d’acció per la millora de la qualitat de l’aire de Santa Coloma i amb la voluntat de potenciar l’ús de transport públic i vehicles menys contaminants es proposa establir taxes d’estacionament diferents segons els nivells de contaminació dels vehicles.

 

Al·legació a l’Ordenança número 2 “Reguladora dels preus públics per la prestació dels serveis i activitats de l’Institut Municipal d’Esports”:

 

Permetre i fomentar la vida associativa de la ciutat cal facilitar l’ús d’equipaments municipals.

 

Al·legació a l’Ordenança número 3 reguladora dels preus públics per a la utilització dels serveis de l’Escola Municipal de Música:

 

La Tarifació Social és una mesura per apropar els serveis públics cap al principi real d’igualtat. Actualment son molt pocs els àmbits on s’aplica aquest criteri, entenem que progressivament ha d’anar aplicant-se.

 

Al·egació a l’Ordenança número 4 reguladora dels preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials i industrials:

 

La Tarifació Social és una mesura per apropar els serveis públics cap al principi real d’igualtat. Actualment son molt pocs els àmbits on s’aplica aquest criteri, entenem que progressivament ha d’anar aplicant-se. A més, en aquest cas caldria valorar l’estalvi que podria suposar la municipalització del servei.

Altres al·legacions i propostes:

 1. Creació d’una taxa que gravi els solars buits. Aplicant un tarifa de 100€/m2 per manca d’aprofitament i/o per la necessitat de inspeccionar la seva situaci.  Fent càlculs estimats, aplicant aquesta taxa a 50 solars amb un gravamen de 2000€ es podria assolir una xifra de 100.000€ anuals. Aquesta taxa promouria l’ús de solars buits.
 2. Aplicar una taxa per als tenidors de 2 o més locals comercials buits durant més d’un any per manca d’aprofitament i/o per la necessitat d’inspeccionar la seva situació. Bonificar la cessió de locals buits de petits tenidors. Aquesta taxa fomentaria l’ús dels locals buits

 

Al·legació a l’Ordenança número 14 “Reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament de la via pública”:

 

Cal gravar activitats que suposen una actitud no responsable amb el medi ambient basant-nos en el principi de la jurisdicció ambiental “qui contamina paga”.

Altres al·legacions i propostes:

Aplicació d’una taxa als establiments comercials que, estant tancats, mantinguin els llums encesos.Cal penalitzar el malbaratament d’energia. Cal gravar activitats que suposen una actitud no responsable amb el medi ambient basant-nos en el principi de la jurisdicció ambiental “qui contamina paga”.


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.