[Ple 25-01-2016] Intervencions de SOM Gramenet


PLE MUNICIPAL

25-01-2016


Intervencions de SOM Gramenet


2. SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets d’alcaldia.

2.1 – Alcaldia [Secretaria General] – Ratificar el decret número 8998/2015, d’11 de desembre, relatiu la incorporació d’un suplent a la representació municipal al Consorci Parc Serralada de Marina.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Informar en aquest cas que per la representació a l’AMB el nostre grup també té un representant al Consorci del Parc de la Serralada de Marina i ens posem a disposició de les entitats, veïns de la ciutat i altres grups polítics per qualsevol qüestió al respecte, i per treballar propostes de l’àmbit.


2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 9117/2015, de 14 de desembre, relatiu al cessament i nomenament de funcionari/es interins/es d’educadors/es socials.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Entenem el nomenament transitori lligat al contracte-programa de la Generalitat, i que ha estat fet en base a la borsa de treball d’educadors socials, aprovada el 5 d’octubre de 2015, cobrint així vacants existents en el Servei d’Atenció a la Infància i Famílies.

2.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar els apartats de primer a quart del decret número 9526/2015, de 22 de desembre, relatiu a la creació de places i llocs de treball per donar compliment a la integració en la plantilla de l’Ajuntament del personal de l’Institut Municipal d’Esports.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ
INTERVENCIÓ: Es tractarà al punt 5.


2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 9639/2015, de 23 de desembre, relatiu a la rectificació d’un error material de la plantilla i la relació de llocs de treball.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Votem a favor per tal de regularitzar l’error material en la relació de llocs de treball i plantilla de 2015. Sabem que errar és d’humans, però a la vegada entenem que errar molt pot denotar deixadesa, esperem no anar-nos trobant errors contínuament, ja que no és un cas aïllat.


2.5 – Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 9770/2015, de 29 de desembre, relatiu a una reclamació a la Generalitat de Catalunya dels deutes amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Estem davant d’una situació vergonyant. Votem a favor d’aquest punt, amb la intenció d’actualitzar l’estat de les accions, així com del coneixement del deute que arrossega la Generalitat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Instem a l’equip de govern a fer públic l’estat actual del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament i aprofitem per reclamar una vegada més un model de finançament just per als Ajuntaments. No es pot permetre que la Generalitat no reconegui ni faci front a part de les seves responsabilitats i, a més, que part ho subsanin altres administracions com la Diputació o el Ministeri d’Hisenda. Demanem que a banda d’actualitzar les reclamacions judicials s’actualitzin les xifres del deute de la Generalitat a les quals hem pogut tenir accés aquest mateix matí.


2.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos i Prestacions] – Ratificar el decret número 9879/2015, de 30 de desembre, relatiu al rescat de les concessions de parades 18-19 de l’antic Mercat municipal de Sagarra.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Votarem a favor lamentant que s’hagi trigat dos anys a formalitzar-se l’acord.


2.7 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 48/2016, de 8 de gener, relatiu a la rectificació d’un error de l’apartat sisè del decret número 9526/2015, de 22 de setembre.

REGIDOR: AITOR
POSICIONAMENT: A FAVOR


3. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Tresoreria]

Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms del quart trimestre de 2015, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: NO ES VOTA
INTERVENCIÓ:

Fent una breu intervenció, destacar una evolució positiva referent a anys anteriors. La introducció de la factura electrònica segurament estigui relacionat, darrerament, amb aquest fet i esperem que es resolguin àgilment les problemàtiques que han sorgit al respecte. Tanmateix, cal fixar-se en allò que manca per fer, i en aquest cas remarcar l’existència d’operacions pendents que estan fora del termini legal de pagament. Pel que fa a la tresoreria de l’Ajuntament, destacar el fet que la facturació de consums hagi fet augmentar la xifra dels terminis en la liquidació del darrer trimestre.


4. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

Proposta d’aprovació definitiva de l’afectació de la finca del c. València, 1-3 a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, mitjançant la figura jurídica de la mutació demanial entre administracions públiques.

REGIDORA: PATRÍCIA LAFUENTE
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Votarem, com ja vàrem fer en la aprovació inicial, a favor, però volem que es constitueixi una comissió de seguiment de les obres, formada per comunitat educativa, Ajuntament i Generalitat, on vetllem totes plegades per la consecució de les obres.

L’Escola Sagrada Família porta anys darrere de la construcció del menjador i cuina. Hi ha hagut inclús amenaça de tancament del servei i això, en una escola on molts dels nens mengen un àpat en condicions al dia gràcies al menjador és una cosa que amoïna tant a la direcció del centre i comunitat educativa com imaginem a la totalitat del plenari.
L’experiència ens indica que malgrat la necessitat de determinades infraestructures (com es també el cas de la construcció de l’Escola Santa Coloma) les institucions no sempre actuen amb celeritat . La pilota passa d’una teulada a l’altra contínuament, i s’allarga innecessàriament el procés.

Entenem que la constitució d’una comissió de seguiment serviria com a eina de pressió, comunicació i implicació de tots els actors per evitar pilotes encallades en teulades pròpies o alienes.


5. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS [Serveis Jurídics]

Proposta d’aprovació definitiva de la dissolució de l’organisme autònom local “Institut Municipal d’Esports”.

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ
INTERVENCIÓ:

Primer de tot, saludar a les representants sindicals i als treballadors i treballadores presents avui a la sala.

Al Ple municipal de 16 de novembre el nostre grup es va abstenir en l’aprovació inicial de la dissolució de l’IME. I ho vam fer posant diversos dubtes al debat públic. I és que com a grup de l’oposició, creiem que la nostra tasca recau, entre d’altres, en la fiscalització de l’acció de govern. És per això, que agafant tot en la seva globalitat -i en la complexitat del procés- mantindrem aquesta abstenció, com a toc d’atenció, facilitant l’aprovació de la dissolució amb reserves.

Tal com ja vam expressar, trobem un fet positiu la integració dels serveis prestats per un organisme autònom com l’IME a la gestió directa des de l’Ajuntament. I ens repetim, la integració s’ha de fer sense pausa, però amb calma -de fet, el procés d’integració no s’acabarà avui amb la decisió que es prendrà-. I diem tot plegat per no cometre errors que puguin perjudicar a ningú i que pugui servir per replantejar el funcionament d’alguns serveis així com algunes concessions en gestió d’equipaments. En aquest sentit, veiem important la creació del Consell Municipal de l’Esport per implementar allò del que ha mancat l’IME durant molts anys: la participació de les entitats esportives ens els afers de l’àmbit. I ho veiem també com a oportunitat per replantejar concessions de serveis existents fins al moment.

Som conscients que un procès d’aquestes característiques no és fàcil. Però també és cert que un treball amb mesos d’antelació podria haver ajudat a resoldre les dificultats i inconcrecions amb les que se’ns presenta. Si, entre d’altres qüestions parlem dels NO CONSTA COM HA ACCEDIT en diversos informes, una qüestió que ara els treballadors afectats, a més, hauran de justificar en un període d’entorn els dos mesos, actualitzant els expedients per corroborar, o no, la seva situació, donant a entreveure doncs certa negligència en el control d’expedients i processos per part de l’IME i l’Ajuntament. Ens trobem davant la situació generada pel funcionament i evolució de l’IME des de la seva creació. Creiem que abans d’executar un procés de subrogació caldria haver corregit les possibles errades.

Totes aquestes qüestions les basem en un plantejament que ajudi a donar un bon servei a la ciutat i que doni seguretat als treballadors i treballadores amb visió global, però també en la concreció. De fet, coneixent l’acord entre Ajuntament i la representació dels treballadors de l’IME, en l’informe jurídic de l’expedient, podria donar a entreveure, segons la interpretació que se’n faci, alguna variant depenent de l’evolució del procés d’integració en tant es diu el següent: “No es perjudica l’accés a la funció pública més enllà d’allò que es va poder fer en el moment en què es va incorporar a l’IME i atès que no es va fer mentre eren contractats per l’IME hauran de passar un procediment selectiu per tal d’adquirir la seva condició de laboral fix o de funcionari a través de la convocatòria corresponent”. En aquest sentit, ens consta tal com se’ns ha informat des de la Direcció de Recursos Humans, que 5 persones estan en llista de futures jubilacions, que en quant s’executin passaran a funcionaritzar-se els llocs de treball corresponents.

Per finalitzar, esmentar que encara queden qüestions per acabar de tractar: les fitxes de funcions dels treballadors i treballadores, així com el dubte que posem en la creació de diferents llocs de treball com el de responsable tècnic del PAM, que si bé pot ser una necessitat per l’equip de govern, podem posar en dubte que es faci amb un càrrec de cap de serveis d’esports.

Si fem un acte d’aquesta importància, ho hem de fer amb seguretat, fermesa i profunditat.


6. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments a l’entorn de la plaça Besòs.

REGIDORA: PATRÍCIA LAFUENTE
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

En aquest punt s’aprova el text refós que afecta a la Modificació puntual del PGM per la concreció de nous equipaments a l’entorn de la plaça del Besòs, per a que ens entenguem: parlem de la CIBA i el seu entorn.
Des que al 2008 s’encetés el debat sobre els usos de la CIBA després de l’intent del PSC d’aprovar la privatització del procés d’urbanització deixant a les constructores la potestat dels usos edificables del terreny, s’han anunciat molts projectes diferents: al 2011 s’assegurava la construcció d’un institut-escola, després passava a ser només escola, a finals del 2014 sortia la possibilitat que es cedís al grupo Planeta i ara durant el darrer període electoral se’ns posa en coneixement el projecte de viver d’Economia Social i Solidària. En 8 anys 5 promeses-projecte diferents i en aquest temps la CIBA tancada i degradant-se…. Votarem a favor del punt, però volem aprofitar aquest espai al ple per dir que “posar en coneixement de la població un projecte” no és fer-la participar i aquest equip de govern sovint confon la informació (que també escasseja) amb la participació. A la CIBA mai s’ha tingut en compte als veïns per definir els usos possibles. Des de SOM Gramenet pensem que és un espai prou gran per inclús encabir-hi diferents projectes que empoderin i donin vitalitat al barri, pensem que cal repensar l’entorn per a que sigui un espai ple de vida, pensem inclús en la possibilitat d’allargar la rambla fins al riu, crear un canal de comunicació entre la població de Santa Coloma i el riu amb l’equipament o equipaments que es defineixin a l’espai de la CIBA de forma participada pels veïns i veïnes com a pol d’atracció.

Trobem una manca de reflexió respecte a la definició d’usos, com més caps pensen i imaginen més capacitat per definir idees i en aquest sentit la indefinició dels usos de la CIBA, la manca de participació i l’allargament dels temps de l’equipament tancat ens semblen molt greus ja que es tracta d’un espai públic, és a dir de tots i totes a on s’hi han invertit molts recursos de la ciutadania com per que ara els deixem perdre.

D’altra banda considerem que una possibilitat per alguns d’aquests equipaments buits podria ser dotar-los d’usos temporals, per exemple hi ha entitats diverses que reclamen espais a la ciutat, podria cedir-se espais com la CIBA a entitats que els gestionin, possiblement haver cedit temporalment la CIBA fins a la definició del seu ús hagués evitat gran part del deteriorament que ha patit.

Des de SOM Gramenet apostem perquè s’elabori de manera participativa i s’aprovi un pla d’usos socials dels espais buits (entenen per espais: Habitatges, Equipaments, locals i solars…) amb l’objectiu d’activar aquells espais que porten un temps en desús, promovent, accions diverses com podrien ser: formes de masoveria urbana o lloguer social, cessió d’ús a entitats, enduriment de la política municipal envers els bancs que mantenen habitatges buits a la ciutat, dotar d’usos temporals a solar tancats etc.


MOCIONS


MOCIÓ DE SUPORT ALS CONDEMNATS A “ATUREM EL PARLAMENT”
Moció presentada pels grups municipals SG i GE ICV-EUiA de suport als condemnats pels fets d’Aturem el Parlament

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ
POSICIONAMENT: LA PRESENTEM
INTERVENCIÓ:

El dia 15 de Juny del 2011 es va realitzar l’acció d’“Aturem el Parlament” va succeir dues setmanes després del brutal desallotjament del 15M a la Plaça Catalunya a mans dels antidisturbis dels Mossos d’Esquadra a les ordres del que era ex-conseller d’Interior Felip Puig.

El 15M va néixer practicant democràcia de base, assembleària i horitzontal. Sense lideratges individuals. Reivindicant una democràcia real i oferir una alternativa a les anomenades polítiques d’austeritat, que ens aplicaven tant governs socialistes com Convergència i més tard del Partit Popular, obeint no el seu mandat democràtic ni programa sinó els interessos de la Troika.

El dia 15 de juny la mobilització va tenir l’objectiu d’aturar als polítics que anaven a aplicar les retallades pressupostàries més importants que s’han fet mai a Catalunya i de les quals encara continuem patint les conseqüències. I que no portaven en els seus programes electorals.

Aquell dia les persones que es van manifestar aquell dia van exercir el dret a la protesta, mitjançant resistència pacífica i mostrant la força col·lectiva confrontada contra una elit, que es refugiava a les parets d’edificis institucionals i que aplicaven unes mesures que ells no patirien.

Però una altre vegada es va repetir la història en què els mitjans de comunicació burgesos van desinformar, dient que els violents eren el que practicaven resistència pacífica i no els que els colpejaven. Dient que els violents eren els que protestaven contra les mesures d’austeritat i no els que les aplicaven.

El procès repressiu i de criminalització de la protesta es un fenomen que s’ha accentuat per part de les institucions per tractar de frenar l’augment de la indignació i de la força de les protestes populars contra el poder polític, econòmic i altres injustícies quotidianes, com el patriarcat i el racisme.

Per tot això nosaltres donem suport a les persones encausades per defensar a la societat de les mesures contra l’austeritat i les retallades. Per nosaltres seria una contradicció aprovar una moció com la del Plan B contra de les mesures d’austeritat i la construcció d’una veritable democràcia, i no recolzar a les persones que que van ser encausades precisament per lluitar en favor d’aquest objectius.


MOCIÓ PEL RE-APROFITAMENT D’ALIMENTS EXCEDENTS DELS MENJADORS ESCOLARS
Moció presentada pels grups municipals SG, GE ICV-EUiA i C,s pel re-aprofitament dels aliments excedents dels menjadors escolars de Santa Coloma de Gramenet.

REGIDORA: ALBA CALVO
POSICIONAMENT: LA PRESENTEM
INTERVENCIÓ:

Des de SOM Gramenet hem estat treballant per presentar al Ple del consistori una proposta sòlida per a que el govern iniciï un programa d’aprofitament del menjar que sobra als menjadors escolars de la ciutat. Hem treballat la proposta amb l’Assemblea Groga i la Federació d’Ampas, i també s’ha sumat Iniciativa-Esquerra Unida. Tenim constància de que a alguns menjadors escolars de la ciutat s’està tirant menjar cuinat, doncs la fluctuació diària d’alumnes dificulta o casi impossibilita un càlcul exacte del menjar que es necessitarà.

No presentem una moció qualsevol. Estem exposant una iniciativa tangible i molt pràctica.

A la moció s’exposen arguments molt clars: vivim en un món ridícul i completament injust. Mentre casi 800 milions de persones al món no tenen aliments suficients per poder portar una vida sana i activa, a Catalunya cada any es tiren 260.000 tones de menjar en bon estat. La malnutrició mata a més de 3 milions de nens i nenes cada any. 66 milions de nens i nenes en edat escolar de països en desenvolupament van a l’escola amb gana. Tot això mentre a occident es tiren tones i tones diàries de menjar. Exactament, 1.300 milions de tones a l’any, és a dir, un terç de tot el que es produeix per alimentar als éssers humans.. (Dades del Programa Mundial d’Aliments).

És un problema mundial que podem aterrar a la nostra ciutat. A Santa Coloma avui dia es tira menjar mentre hi ha famílies que mengen gràcies a un menjador social. Són paradoxes d’aquest món capitalista, injustícies que parlen de la insostenibilitat d’aquest sistema. Des de SOM entenem que tenim la responsabilitat de, com a mínim, posar un gra de sorra de justícia, i amb aquest petit programa contribuïm a reduir el malbaratament i aprofitem el menjar per a qui ho necessita. Alhora, si es duen a terme campanyes de sensibilització dirigides tant a la ciutadania en general com a l’àmbit de la restauració, i es planegen programes educatius als centres, es pot generar una resposta molt més gran i molt més eficaç.

De fet, des de SOM creiem que aquest programa podria ser un principi, que podria continuar incloent a la iniciativa a altres institucions públiques o privades d’altres àmbits, com hospitals o residències de la ciutat on potser també s’està malbaratant menjar.

Som conscients de que el programa que plantegem és una solució a un problema global inaccessible, doncs el malbaratament comença amb la producció i continua amb el processament dels aliments. Però per sort tenim alguna cosa important a fer des del nostre municipi.

Bé, esperem que s’entengui la seriositat de la proposta i que la resta de grups comprenguin la necessitat i viabilitat d’aquest programa. Només caldrà voluntat política per dur-lo a terme.


MOCIÓ SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I ENTRADA DE LES TROPES FRANQUISTES A LA CIUTAT
Moció presentada pels grups municipals GE ICV-EUiA, SG i PSC sobre la Memòria Històrica i l’entrada de les tropes franquistes el 27 de gener de 1939 a Santa Coloma de Gramenet

REGIDOR: ORIOL CORRAL
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Avui fa 77 anys les tropes franquistes entraven a la ciutat.

Les carreteres i les cunetes de Catalunya es convertien en cementiris anònims on centenars de demòcrates persisteixen en el segon estat del món amb més fosses comuns sense desenterrar.

Avui cal que la ciutat torni a dir nO al cop d’estat del 36, així com de l’alçament feixista contra el govern de la República que va provocar la instauració d’un govern nacional catòlic i autoritari d’arrels feixistes que va provocar un període fosc de gairebé 40 anys de repressió, censura i apartheid polític.


MOCIÓ CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE
Moció presentada pels grups municipals GE ICV-EUiA, SG i PSC de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre

REGIDORA: PATRÍCIA LAFUENTE
POSICIONAMENT: LA PRESENTEM
INTERVENCIÓ:

Des de Som Gramenet, com ja hem anunciat ens sumem a presentar la moció i volem afegir algunes consideracions:

  • El text aprovat pel Consell de Ministres manté l’essència del Plan Hidrológico Nacional que ja volia aprovar en el seu moment el govern del PP de José Maria Aznar i pel qual les terres de l’Ebre porten més d’una dècada lluitant. Aquest Pla “regala” l’aigua del riu Ebre a les Comunitats de Regants, autèntics cacics de l’aigua que podran vendre aquest recurs a altres comunitats de regants del Mediterrani, mentre deixa uns minsos cabals ecològics per als rius catalans, des del Segre, a les Nogueres, passant pel tram baix de l’Ebre i fins la desembocadura.
  • El document preveu un cabal insuficient per al manteniment ecològic del delta de l’Ebre, un increment desmesurat de la demanda amb la conversió de 445.000 hectàrees en regadiu per als propers 5 anys i més de mig centenar de nous embassaments. Una situació que fomentarà l’especulació sobre l’aigua i que afectarà mortalment la salut ecològica del delta de l’Ebre, com ja ha denunciat la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
  • Malgrat l’anunci fet per la ministra de Medio Ambiente y Agricultura, Isabel Garcia Tejerina, sobre els planejaments i el compliment de les directives europees, hem de defensar sense embuts els plantejaments que ha expressat la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que amb rotunditat afirma que aquest Pla Hidrològic neix mort i representa un FRACÀS ABSOLUT en l’aplicació de les directives de l’aigua, d’hàbitats i d’aus. Una qüestió molt sensible ja que el delta de l’Ebre és un dels llocs estratègics en els moviments migratoris de les aus entre Àfrica i Europa i per tant la seva importància estratègica va mes enllà d’una reivindicació local.
  • D’altra banda rebutgem la via dels transvasaments entre conques com a sistema de gestió de l’aigua i en definitiva la mercantilització del recurs natural dels nostres rius. Recuperar les conques i la seva viabilitat ecològica així com els valors de la Nova Cultura de l’Aigua ens ha de servir per seguir lluitant pel dret a l’aigua i l’ecologia.
  • Fem una aposta inequívoca en la defensa de l’aigua a dret humà i dret ecològic i com a tal ha de sortir de la lògica mercantilitzadora; per tant l’aigua és un recurs que necessàriament ha de ser nacionalitzat, municipalitzat i gestionat sota criteris de servei públic i màxima transparència.

Finalment volem fer una crida a rebutjar el nou Plan Hidrológico i a secundar la mobilització que el proper 7 de febrer tindrà lloc a Amposta en defensa del riu Ebre, el delta i els ciutadans i ciutadanes que hi viuen. Diverses entitats de Santa Coloma estan mirant d’organitzar autocars.


 

MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PLA B EUROPA CONTRA LES POLÍTIQUES D’AUSTERITAT
Moció presentada pels grups municipals PSC i GE ICV-EUiA per donar suport al manifest “Un Pla B per a Europa: Crida per construir un espai de convergència europeu contra l’austeritat i per a la construcció d’una veritable democràcia”

REGIDOR: AITOR BLANC
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

La casualitat ha fet que les dues darreres mocions vagin molt relacionades: donar suport a un Pla B per Europa, i donar suport als encausats per l’acció d’Aturem el Parlament que lluitaven contra les polítiques d’austericidi.

SOM Gramenet, com a espai de confluència amb diverses sensibilitats i tendències polítiques d’esquerres, donarem suport a aquesta moció. I ho farem perquè un dels punts comuns que tenim és la transformació de la realitat, de la societat. Treballar per un canvi real, un canvi necessitat de debat, reflexió i posada en comú de propostes polítiques que trenquin amb la dinàmica d’imposició de la tecnocràcia europea. La Troika, amb Grècia, ha deixat clar qui mana: els poders econòmics contra la classe treballadora. Les polítiques d’austericidi, el capitalisme, és el que ens ha portat a la situació d’emergència social que patim. Però també ho han fet les complicitats creades.

La gestió de la crisi per part dels governs ha perseguit des del primer moment el rescat dels capitals privats, sobretot del sector bancari, a costa dels contribuents i el deteriorament de les condicions de la població treballadora. El recolzament incondicional dels governs ha fet vàlida la idea de la privatització dels beneficis i la socialització de les pèrdues.

En aquest sentit, el deute s’ha convertit en un mecanisme de distribució de la riquesa de pobres a rics, doncs els diners dels contribuents, aportat d’una manera u altra pel treball, es drena cap als capitals financers a través del pagament d’interessos del deute. Un deute que es prolonga en el temps i que pel seu volum serà impagable, que ha forçat els Estats endeutats a recórrer a les ajudes de la UE que les ha concedit imposant severes i cruels condicions.

Amb la crisi, la orientació neoliberal de la UE ha arribat a noves dimensions més ineficients i cruels que mai per les poblacions. Els rescats de la Troika de les economies en fallida són veritables mecanismes de destrucció de sectors productius i sotmetiment a Grècia, Portugal, Irlanda i l’Estat espanyol, en favor de la recomposició del capital. Tot i que les institucions ens estan explicant que, gràcies als “deures” que han fet aquests governs, s’està reactivant l’economia, el cert és que l’austeritat està enfonsant els sistemes productius i debilitant els drets socials. La competitivitat i els beneficis van en direcció inversa de l’enfonsament dels drets laborals i els salaris, i la distància entre les economies més potents i les més dèbils són més amplies que mai.

Entrant en qüestions més concretes, ja al passat Ple municipal vam presentar una moció per implementar mesures a nivell local per canviar en la concepció de model econòmic i social. I ens refermem, i tornem a dir, que declaracions com aquesta que debatem avui, o la declaració aprovada al passat Ple, són positives. Però cal anar sempre més enllà, anar a la concreció, per això tornem a recordar algunes idees que vam plantejar i que qui avui presenta aquesta moció no va voler tirar endavant: com ara començar a operar amb les entitats de banca ètica i cooperativa, o elaborar un pla de promoció de l’economia social i solidària a la ciutat, amb mesures concretes,, o bé dur a terme processos de remunicipalització de serveis que es posen com a exemples en la pròpia moció que es presenta avui.

Imaginem que ja imaginarien que els hi tocaria el rebre una mica -al PSC-. Entenem que no es faci partidisme, ens alegrem del posicionament, però no volem deixar de fer unes consideracions. No podem obviar que ens ha sobtat que el PSC que ni tan sols cap membre del partit, almenys fins quan ho hem pogut revisar nosaltres, consta com a signant de la declaració per un Pla B -i si podem veure un ventall ampli d’adhesions de membres de Podem, ICV, IU, CUP…- presenti avui aquesta moció. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè no actuem per mer postureig -no necessitem netejar la imatge de res-, si no per convenciment. I diem això perquè creiem, treballant per la utopia, que el coherent, per tant, seria promoure el que diu aquesta crida/declaració i incloure, per exemple, clàusules socials en contractacions, o no postergar eternament estudis de remunicipalització de serveis.

Som coneixedors i conscients que mentre hi hagi capitalisme hi haurà explotació de l’home per l’home, hi haurà misèria, desigualtats, pobresa, injustícies. Lluitem per ajudar, al costat d’altres organitzacions que tinguin aquest mateix objectiu, a destruir al capitalisme com a sistema, a acabar amb ell, a enterrar-lo, eliminar-lo, a fer-lo desaparèixer, a llençar-lo a la paperera de la història. I hem de ser conseqüents amb aquesta gran responsabilitat i enorme oportunitat.

Finalment doncs, donar suport a la realització de la conferència europea que es realitzarà a Madrid a mitjans de febrer.


MOCIÓ XARXA DE CIUTAT LLIURES DEL TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ
Moció presentada pel grup municipal PSC per sumar-se a la Xarxa de Ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

REGIDOR: JOAN PASTOR
POSICIONAMENT:
INTERVENCIÓ:

A nivell mundial, la prostitució mou uns 108.000 milions d’euros l’any, dels quals uns 18.000 milions són només a Espanya, on treballen 400.000 persones, de les quals 360.000 són dones.

Aquestes dades no són del tot fiables ja que més del 95% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan sota coacció o bé són víctimes del tràfic. Aquesta ‘estadística’ topa frontalment amb les dades obtingudes per l’ONU en un extens estudi dut a terme el 2010 a Europa (Tracta de persones cap a Europa amb fins d’explotació sexual), entre les conclusions del qual assevera que una de cada set dones que exerceixen la prostitució a Europa són víctimes de tràfic, és a dir, aproximadament un 15%. Sense dubte, és una xifra abominable i massa elevada, en un entorn auto-qualificat de progressista i protector de la dona davant d’una de les delinqüències més repugnants i, malauradament, millor organitzades, però un 15% no és un 95%. Hi ha, per tant, un 80% de dones bandejades a la invisibilitat i l’ostracisme de drets, el que augmenta la seva fragilitat davant l’empoderament dels clients i la patronal del sexe.

Aquestes dades demostren el que molts economistes de pensament crític constaten en els seus estudis. La prostitució esdevé juntament amb el tràfic d’armes, el tràfic d’òrgans i el tràfic de drogues, el lubricant que l’economia capitalista necessita per tal de moure els diners. Son els diners en efectiu, el cash, els bitllets palpables que necessita el sistema capitalista per funcionar. La major part dels diners del món pertanyen al món financer i especulatiu, i amb aquests diners no funcionaria el sistema. Es per això que no s’eradica la tracta, perquè la patronal del sexe està vinculada directament amb l’entramat capitalista, i és aquest el que el promou.

Un problema transversal a l’hora de posicionar-se sobre la prostitució és entendre-la com un tot sense distingir les formes en com s’exerceix. Des de SOM Gramenet estem absolutament en contra de la tracta de dones i infants per a l’explotació sexual. És un mal endèmic, una injustícia mundial, com ho són les violacions. La postura abolicionista nega l’existència de la prostitució voluntària. I negant-la esteu excloent i deixant sense els drets humans que suposadament esteu defensant per a les dones. No s’ha de confondre la prostitució amb la tracta de dones i infants per a la explotació sexual.

A més, l’abolicionisme obvia la possibilitat de que les dones exerceixin el dret al seu propi cos. El patriarcat està immers en totes les relacions i tots els àmbits, no és res exclusiu de la prostitució.

Des de SOM entenem que tot allò relacionat amb la prostitució no és actualment un debat tancat pels feminismes, i creiem que qualsevol postura absoluta seria reduccionista, per això ens abstenim.


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.