Codi ètic


Codi ètic de SOM Gramenet en PDF


10 principis del codi ètic per una candidatura municipal rupturista

1. Assemblea

Els càrrecs electes són portaveus de Som Gramenet.

Hauran de plantejar a l’Ajuntament les qüestions que se suscitin a l’Assemblea de Som Gramenet i informar aquesta de les qüestions plantejades a l’Ajuntament. En cas que, en algun moment, resulti impossible consultar l’Assemblea, aquests càrrecs donaran sempre suport a aquelles propostes o projectes que siguin més coherents amb el programa i amb els principis i valors propis de Som Gramenet.

2. Primàries

Exigir i respectar que l’elecció de candidats i candidates a qualsevol institució de representació política es porti a terme mitjançant eleccions primàries obertes a tota la ciutadania.

3. Limitació de sous

Els càrrecs electes de Som Gramenet entenen la seva responsabilitat pública com un servei a la ciutat, sense cap ànim de lucre, i per la qual perceben una retribució justa, transparent i públicament acordada. Aquesta retribució serà de tres vegades el salari mínim interprofessional en cas de formar part del govern i de les dietes per assistència a plens en cas de formar part de l’oposició.

4. Supressió de privilegis

Rebuig de la plaça de pàrquing, llevat de les persones amb diversitat funcional. Els telèfons mòbils seran emprats exclusivament per a tasques pròpies del càrrec, sempre fent pública la factura. Els càrrecs electes no acceptaran regals ni privilegis de cap persona i/o institució o empresa relacionada amb l’administració.

5. Rotativitat de càrrecs i regeneració democràtica

L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes de Som Gramenet és temporal i s’exercirà durant un període màxim de dos anys des de l’accés al càrrec si no formen part del govern municipal, a fi de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees en la continuïtat del mandat. Aquesta renovació es realitzarà de forma progressiva. Si un càrrec electe accedeix a l’alcaldia o al govern municipal, el període màxim serà de quatre anys, a comptar del moment que assoleixi aquest càrrec institucional. Per garantir la renovació es realitzaran primàries un any abans de les eleccions municipals per tal que el nou equip pugui mantenir la continuïtat dels projectes.

6. Declaració de béns

Els i les regidores de Som Gramenet, durant l’exercici del càrrec, actualitzaran la seva declaració de béns i la lliuraran, en començar l’activitat com a representant i en finalitzar-la, a l ‘Assemblea, que la posarà a disposició pública.

7. Independència econòmica i transparència

Impedir que Som Gramenet, en la seva gestió econòmica, participi en productes bancaris de finançament amb institucions amb ànim de lucre; per tant, s’exclou expressament el finançament bancari. Sobre la base del compromís, de l’honestedat i de la transparència, i per facilitar el seguiment del programa electoral, es donarà compte públicament, com a mínim un cop a l’any, del seu grau de realització. Els càrrecs electes se sotmetran als processos de participació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència.

8. Mesures contra les portes giratòries

Durant l’exercici com a càrrecs electes de Som Gramenet, aquests no formaran part d’associacions, empreses o altres organismes amb ànim de lucre, que per la seva relació de conveni, contracte o de vinculació de treball, defensin o hagin de defensar els seus interessos o objectius davant de l’Ajuntament. A més, durant els cinc anys posteriors a la sortida del càrrec, assumiran la impossibilitat d’ocupar un càrrec directiu en una empresa que tingui connexió d’interessos amb les tasques realitzades com a representants públics.

9. Revocabilitat del càrrec

Si la Comissió de Garanties i Règim de Control Intern o l’Assemblea considera convenient demanar la dimissió o el cessament dels càrrecs electes i així ho aproven, els signataris d’aquest Codi es comprometen acatar la decisió, a dimitir de la seva condició de càrrec electe i a cedir el càrrec a la persona següent que l’hagi d’ocupar segons la llista de candidats.

10. Eliminació dels càrrecs de confiança

Els càrrecs electes refusaran els càrrecs de confiança. Si les funcions que feia un càrrec de confiança fos necessària i no es pogués cobrir amb el personal funcionarial, es procediria a obrir un procés de contractació mitjançant un concurs transparent.