#PleAlCarrer a Pl. Pau Casals i ordre del dia


capcaleraplecarrer

 

Què fem als plens al carrer?

SOM Gramenet ha de posicionar-se ens els diferents punts que es tracten al Ple Municipal. Per això, abans del Ple municipal fem una trobada oberta a la gent per decidir el posicionament i sentit del vot de les qüestions que s’hi tracten.

També, els #PlensAlCarrer és un espai que adrecem a que la gent opini, faci preguntes i debatem sobre qüestions dels barris i de la ciutat.

CONVOCATÒRIA:
Dimecres 21 de setembre a les 19h. Plaça Pau Casals.

1. Aprovació, si escau, l’acta número 7/2016, corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2016.
SECRETARIA GENERAL

2. Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar els apartats primer i segon del decret número 6676/2016, de 25 de juliol, relatiu a aprovar modificacions de la plantilla i de la relació de llocs de treball.

REGIDOR: JESÚS

POSICIONAMENT:

RESUM:
S’exposa la jubilació de dos treballadors -personal laboral- i finalització de contracte dels rellevistes -regularització.
En el primer cas es diu que no és precís un auxiliar de magatzem si no que és necessari administratiu (gestió telefonia). Necessitat de modificar lloc de treball per necessitats. En el segon cas Cultura es queda sense suport d’una administrativa. Es manifesta necessitat de mantenir el lloc de treball.
Es reconverteix una plaça d’auxiliar especialista i una plaça d’administrativa (de personal laboral) en dues places d’administratiu (personal funcionari) i els rellevistes. Funcionarització i assignació per llista.
Es modifica la RLT.

2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar de l’apartat primer al vuitè del decret número 6697/2016, de 25 de juliol, relatiu a  modificació de les denominacions d’unes unitats organitzatives i de la relació de llocs treball.

REGIDOR: JESÚS

POSICIONAMENT:

RESUM:
Necessitat de reorganitzar l’organigrama de l’Ajuntament ja que l’Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Solidaritat i Cooperació informa de la necessitat de traslladar diversos llocs de treball d’altres àrees a la seva, ja que s’ha de donar reforç.

Des de la direcció del servei demanen traslladar dos llocs de treball d’administratiu, un lloc d’auxiliar informador i un lloc de coordinador de Serveis Socials d’atenció dominiciliària cap a Departament d’Atenció a la Dependència. (treballen en projectes d’aquest Departament). També demanen traslladar tècnic punt de voluntariat des d’Acció comunitària. A més traslladar dos treballadors a Departament de Gestió de Prestacions.

Va lligat a reorganització de les oficines d’atenció a la infància i a les famílies (EBAS). És una redistribució d’efectius. En alguns casos les redistribucions d’efectius proposades suposen un canvi d’adscripció de departament.

ALCALDIA [Secretaria General]

3. Proposta d’aprovació inicial de l’adhesió de l’ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs, la modificació dels estatuts i l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci.

REGIDOR:

POSICIONAMENT:

RESUM:
Al mes d’abril, la Junta de Direcció del Consorci del besòs va acordar adherir l’ajuntament de Badalona al Consorci, modificar els estatuts i ampliar l’àmbit territorial.
Les modificacions estatutàries consisteixen, essencialment, en facilitar fer efectiva l’adhesió de l’ajuntament de Badalona. També s’incorpora una ampliació de les competències de l’entitat, bàsicament relatives a funcions de l’àmbit social (qüestions ocupacionals i de serveis socials)..

Hi haurà període de 30 dies en exposició pública.

ALCALDIA [Intervenció]

4. Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2015.

REGIDOR: AITOR

RESUM:
Documentació que composa el compte general de la Corporació de l’exercici del 2015, integrada per:

 • L’Ajuntament.
 • Els Organismes Autònoms:
  • Institut municipal d’esports
  • Patronat municipal de la música
 • Societats mercantils de capital íntegrament municipal:
  • Gramepark, SA
  • Grameimpuls, SA

Els comptes anuals de l’Ajuntament i els dos organismes autònoms estan formats per:

–       El balanç de situació

–       El compte del resultat econòmic-patrimonial

–       L’estat de canvis en el patrimoni net

–       L’estat de fluxes d’efectiu

–       L’estat de liquidació del pressupost.

–       La memòria,  indicadors i costos dels serveis

I, els comptes anuals de les empreses municipals estan formats per:

–       El Balanç de situació.

–       El compte de pèrdues i guanys.

–       Estat de canvis en el patrimoni net.

–       Estat de fluxos d’efectiu.

–       La memòria
Ja s’ha informat favorablement dels comptes -Comissió Especial de Comptes 21 juny 2016-, aquests han estat exposats publicament durant el termini legal i no han hagut reclamacions. Ha d’estar aprovat i passat a la sindicatura de comptes abans del 15 d’octubre.

ALCALDIA [Intervenció]

5. Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2016.

REGIDOR: AITOR

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

RESUM:
Intervenció de l’Ajuntament ha de retre informe trimestral de l’execució dels pressupostos,  excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost.

Al Ple es dona compte, no es vota, les dades de l’execució del pressupost del segon trimestre de 2016 de l’Ajuntament i Patronat de la Música, així com de Gramepark i Grameimpuls.

TINÈNCIA D’ALCALDIA  DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

6. Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016.

REGIDOR: AITOR

RESUM:
500.000 euros inclosos al presupost de despeses del 2016 destinat al Fons de Contingència es troben disponibles i, a partir del 30 de setembre de 2016 es poden fer servir per despeses de subministrament. A part, es compta amb excedent d’interessos de diversos crèdits que té l’Ajuntament. Es proposa, per tant, distribuir-ho de la següent forma:

 • 595.804,33 euros en raó de l’enllumenat públic i escoles. S’augmentarà de forma proporcional al crèdit disponible del Fons de Contingència.
 • 20.000 euros pel manteniment de mercats municipals.
 • 33.000 reforma aparcament Mercat Municipal de Singuerlín
 • 8.967,67 euros per deixar diàfan un espai cedit al CEIP Serra de Marina
 • 99.036 euros per la subvenció del 2016 per Duet Can Zam, S.A., per les obres de millores pel Centre Esportiu Can Zam.

També s’empra el superàvit (romanent), que ha d’anar destinat a pagar en primer terme deute.

Abonar la quantia de 170.000 euros en raó de demanda per part de Comercial Distribuidora del Calzado, S.A.

S’aproven les sol·licituds de la Directora de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana de:

 • 187.108,29 euros per la rehabilitació del Centre Cívic Oliveres
 • 123.076,07 euros per l’ampliació intal·lació tèrmica de l’Escola Bressol Oliveres
 • 131.381,53 euros per renovar el clavegueram del C/Pedró
 • 116.053,05 euros pel manteniment del Clavegueram C/ Mallorca- Anselm Riu
 • 736.680,13 euros per la renovació del enllumenat públic – Nou contracte
 • TOTAL: 1.294.299,07 euros
TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

7. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de béns i drets formada per l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms i els inventaris individuals de les empreses municipals: Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

REGIDOR: AITOR

RESUM:
Actualització continuada de l’inventari de béns i drets de la Corporació, així com dels criteris aplicats per a la incorporació dels béns. La Corporació està obligada a practicar l’esmentada rectificació per tal de recollir i valorar, dins del període esmentat, els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni, i que es detallen en els llistats que s’incorporen a aquesta resolució.

Proposen aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquesta Corporació municipal, formada per l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, tancat a 31 de desembre de 2015. Així mateix, s’acompanyen a l’expedient els inventaris individuals de les empreses municipals: Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

8. Proposta d’aprovació provisional del text refós de la Modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.

REGIDOR: PATRICIA

POSICIONAMENT:

RESUM:
El Ple de l’ajuntament el  22 de desembre de 2014 va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del PGM per a la millora d’espais lliures de la ciutat, conegut com a Pla Pinta Verda. El 7 d’abril de 2015, va acordar aprovar provisionalment la modificació puntual del PGM per a la millora d’espais lliures de la ciutat, trametre-lo a la Generalitat, per a la seva aprovació definitiva.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, el 22 d’octubre de 2015 va acordar suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del TRLU sobre la modificació puntual del Pla general metropolità per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions recollides a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El Ple de 31 de maig de 2016 va aprovar inicialment el Text Refós de la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat.
Va ser publicat i, dins del termini, es van presentar 5 al·legacions:

 • 7 de juliol de 2016 Ass. Plataforma afectats expropiació Singuerlin Nord (Al·legació 1)
 • 7 de juliol de 2016 Sr. Miguel Palacions Martos, Sr. Angel Moya Fernández, Sra. ontserrat Magdaleno Martinez. (Al·legacions 2, 3 i 4)
 • 8 de juliol de 2016 Plataforma en defensa de la Serra de Marina i Can Zam (Al·legació 5)

L’informe de data 15 de setembre de 2016, emès pel Cap del Servei del Gabinet d’Acció Territorial, que proposa alguns ajustos al text refós de l’aprovació inicial,  resultat de les al·legacions, informes i revisió municipal i en el qual s’estimen parcialment les al·legacions presentades, i que es transcriu a continuació:
Al·legació 1:

S’exposa:

 • Que la majoria de les edificacions que conformen el polígon d’actuació G3.07b estan en bon estat de conservació i, per tant, no sembla urgent la seva regeneració.
 • Que crear un espai lliure, disposant al seu entorn proper d’espais com el parc Moragas, el parc de Can Zam, el parc Fluvial del Besòs o el parc Europa i tant proper a la Serra de Marina, presenta un desequilibri respecte a altres punts de la ciutat més densos.
 • Reclama un aclariment, ja que detecta una contradicció entre el certificat de l’acta del Ple on especifica que es delimita un polígon d’actuació per reparcel·lació en cooperació, mentre que a la normativa del document es determina que el polígon d’actuació per reparcel·lació es desenvoluparà mitjançant la modalitat de compensació bàsica.
 • Considera que ha de ser la Junta de Compensació la que defineixi les cessions corresponents al 15% de l’increment d’aprofitament urbanístic i a la reserva de sistemes.
 • No està d’acord amb l’obligació d’haver d’aportar els seus terrenys i manifesta la voluntat del conjunt dels propietaris de continuar vivint en els seus habitatges.
 • Mostra una gran inquietud davant les conseqüències econòmiques que pugui tenir la delimitació del polígon d’actuació proposat.

És per aquest motiu que l’al·legació proposa:

1.          La retirada i anul·lació de les modificacions introduïdes pel text refós en aquest àmbit i que es retorni a la proposta aprovada provisionalment

2.          Que s’aprovi un pla d’etapes més llarg, de vint anys en comptes dels 10 que preveu el pla d’etapes per a permetre una millor predisposició dels propietaris afectats.

Valoració de l’al·legació

Respecte al bon estat de la majoria de les edificacions, si bé això es cert, també ho és que el potencial d’edificabilitat de l’àmbit farà que a més curt o llar termini es produeixi la seva substitució. D’acord amb aquesta possibilitat, l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme diu:

“Tot i això, l’àmbit es troba en un punt important del municipi, proper al metro i amb façana a la futura ampliació del parc de can Zam. En aquest sentit, la solució adoptada per la proposta no permet una ordenació conjunta de l’àmbit que permeti una operació amb prou entitat per donar façana a aquest parc i crear un eix important”

En conseqüència, d’acord amb l’informe de la CTU, es planteja que el front de l’avinguda Francesc Macià entre els números 152 i 172, conformi un sol polígon d’actuació.

Pel que fa a la necessitat de la zona verda, cal dir que la que es planteja té una dimensió de plaça de barri i que per aquest motiu no entra en contradicció amb l’existència d’espais verds de la grandària d’un parc i d’abast metropolità.

Respecte a la contradicció respecte a la modalitat del polígon de reparcel·lació, es concreta que serà en la modalitat de compensació bàsica.

La definició dels terrenys on s’ha de fer la cessió, ve determinada per la situació actual dels terrenys de propietat pública.

Es considera que els ritmes de desenvolupament de l’actuació els marcarà la majoria dels propietaris tal i com preveu la llei.

Quan a les conseqüències econòmiques que provoca el planejament aprovat, considerem que són beneficioses per als propietaris i també per al interès públic.

Per últim, respecte al pla d’etapes, d’acord amb la legislació vigent i a les indicacions de la CTU, es fixen dues etapes de quatre anys cadascuna.

Per tot l’anterior, i tal vegada aclarida la modalitat de gestió, es desestima l’al·legació.
Al·legacions 2, 3 i 4:
Contingut de l’al·legació

 • Que mantenir l’espai lliure previst pel planejament vigent en les finques de la seva propietat no s’ajusta a les necessitats de la zona, ja que es situa a poca distància de la Serra de Marina i del parc de Can Zam.
 • L’afectació prevista durant tant temps no ha permès la regeneració necessària de l’edificació, alhora que consideren factible el reconeixement de les edificacions existents.
 • Mantenir les afectacions de les seves finques quan d’altres situades en el mateix carrer es desafecten ho consideren un greuge comparatiu, alhora que perjudica greument els seus interessos.
 • Alhora, aquesta mesura no afavoreix la regeneració de les edificacions, si no que en motiva la seva degradació.

És per aquest motiu que l’al·legació proposa:

1.-     Que es reconsideri la proposta del text refós de mantenir afectades les edificacions de les fitxes 3.03 i 3.04 del document aprovat provisionalment.

2.-     Que l’ajuntament defensi davant la Comissió d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità aquesta proposta.

Valoració de l’al·legació

En referencia als àmbits 3.03 i 3.04, cal esmentar el que diu l’acord de la CTU, i més concretament en l’últim paràgraf de la pàgina 13:

“De la visita realitzada es detecta que les edificacions existents en l’àmbit són molt precàries i, en general, es troben en un estat de conservació molt deficient. No es considera adient doncs, la proposta aportada en el sentit de permetre la permanència en el territori d’un teixit molt degradat. Caldria doncs mantenir l’àmbit com a espais lliures, d’una banda, per tal com configuren urbanísticament un passeig a l’entorn de les escales amb continuïtat i, d’altra banda, perquè d’acord amb el previst a l’article 114.4 apartat d) del text refós de la Llei d’urbanisme, en aquest cas no s’aplicaria la possibilitat de l’expropiació per ministeri de la llei”

L’acord de la CTU es molt clar al respecte i en conseqüència, es desestima l’al·legació.

Al·legació 5:

S’exposa:

 • Que la Pinta Verda no s’ajusta als objectius d’establir un pla coherent d’espais lliures a la ciutat ni facilita el lligam entre el riu i la muntanya, sinó que es centra en la desqualificació d’espai lliure de 38 peces per a facilitar la construcció d’habitatges.
 • Que no es compleixen les prescripcions fixades a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, malgrat en alguns punts s’està en desacord.
 • Es consideren inadequades algunes de les propostes del document, que es detallen a continuació:
  • F 1.03, ja que impossibilita ampliar l’espai lliure a l’interior de l’illa.
  • F 3.05, per bloquejar la connexió entre Can Zam i la Font de l’Alzina.
  • F 3.14, per què la proposta no es troba prou justificada.
  • F 4.01, ja que no potencia la funció estructurant del carrer Sant Carles.
  • F 4.02, per què redueix de manera injustificable l’espai lliure.
  • F 4.03, ja que es perd la connexió entre l’eix Sant Carles i el Riu.
  • F 6.02, per què redueix de manera injustificable l’espai lliure.
  • F 3.15, per què es considera insuficient la superfície destinada a espai lliure al parc de Can Zam, que encara es pot ampliar reduint més les zones d’equipament.
 • Que la memòria social no té en compte tots els factors que es consideren de vital importància a l’hora d’establir les necessitats en matèria d’habitatge del municipi, ni proposa solucions a la problemàtica d’habitatge que pateix la ciutat. Proposant un control detallat de la totalitat dels habitatges buits, per tal de contactar i arribar a enteses amb els propietaris.

Valoració de l’al·legació

Considerem que la Pinta Verda si que és un pla que estructura el sistema d’espais lliures de la ciutat i es per aquest motiu que pot establir-se la diferencia entre espais lliures vertebradors dels recorreguts i d’altres que no tenen la mateixa importància.

El document que es presenta a l’aprovació provisional compleix amb les recomanacions i prescripcions fixades a l’acta de la sessió del 22 d’octubre de 2015 de la CTU i aporta un anàlisi dels espais lliures de la ciutat que justifica les modificacions efectuades.

Respecte del termini de deu anys, es modifica i es plantegen dues etapes de quatre anys.

Pel que fa als terminis per urbanitzar Can Zam i el passeig de la Salzereda, entenem que s’hauran d’ajustar a les possibilitats econòmiques de l’ajuntament en cada moment.

F 1.03. Considerem que era una actuació no prioritària i que mantenir l’afectació no suposa cap millora immediata. Cal remarcar que la desafectació no suposa cap increment d’edificabilitat, donat que es qualifica com a “no edificable”.

F 3.05. La situació d’un petit bloc d’habitatges amb façana al carrer Jaume Balmes, en cap cas suposa tallar la via de connexió entre Can Zam i Font de l’Alzina, reforçada actualment per l’existència de les escales mecàniques.

D’altra banda, si bé es cert que al ser un sòl privat l’existència del polígon permet no haver de fer front a l’expropiació, també es ben cert que l’objectiu de l’edifici abans esmentat és intentar donar un mínim de continuïtat al carrer Jaume Balmes que permeti una connexió entre l’estació de Can Zam i el barri de les Oliveres, actuació que històricament ha vingut reclamant l’associació de veïns.

F 3.14 En aquest cas, la proposat d’edificació es totalment curosa amb la realitat topogràfica de l’àmbit. Si analitzem les seccions, veurem que en front del carrer Rabelais, el futur bloc tindria una alçada de PB + 3 que s’igualaria amb la cornisa existent dels blocs de la Guinardera. L’edificació es va esglaonant fins arribar a la planta baixa del front al carrer Eiximenis. En qualsevol cas es tracta d’una proposta d’ordenació que s’haurà de validar en la tramitació d’un futur Pla de Millora Urbana.

Que l’actuació tingui un objectiu econòmic no crec que hagi de tenir una consideració negativa, ja que finalment si evitem una possible expropiació que considerem innecessària, guanyem en recursos per destinar-los a altres objectius més prioritaris.

F 4.01. Estem totalment d’acord en que el carrer Sant Carles es un carrer estructurant de la ciutat i considerem que el teló de fons que constitueixen les cases del front de Sant Jeroni ajuden a mantenir l’escala de poble i ajuden a articular les dues places, la plaça Manent situada al front i el pati del Mas Fonollar en un dels laterals. Creiem que l’ampliació del carrer Doctor Ferran entre el carrer Sant Jeroni i el carrer Safareig es suficient per millorar la connectivitat de l’àmbit.

F 4.02 La transformació d’una part de zona verda a equipament escolar es una demanda ciutadana que recull una realitat existent com es l’escola Santa Coloma. D’altra banda, considerem excessiu que després de 40 anys d’afectació no s’intenti buscar una sortida que permeti a la ciutat tenir una nova zona verda.

F 4.03. En aquest cas concret, a banda del alt cost econòmic per l’obtenció del sòl per expropiació, ens trobem amb una gran quantitat d’habitatges afectats que caldria ressituar en un altre indret. Com en el cas anterior, desprès de 40 anys d’afectació cal buscar una alternativa.

F 6.02. Entenen que el barri del Fondo es una zona força densa, però considerem que cal apostar per actuacions d’espai lliure que estructurin el barri, com per exemple la nova plaça Alfonso Carlos Comin, que es configurarà a l’entorn de la connexió Valentí Escalas – Liszt i no amb interiors d’illa petits que malmeten equipaments existents que actualment funcionen.

F 3.15. Respecte a les dues referències que plantegen la disminució de la qualificació d’equipament a l’entorn del parc de can Zam, creiem que seria més oportuna la seva redefinició quan es tingui clar quin tipus d’equipament es vol situar en cada cas.

L’actuació de l’Ajuntament en matèria d’habitatge ha estat establerta en el Programa d’Actuació en matèria d’habitatge amb protecció pública i aparcaments, aprovat per la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 6 de març de 2007 i en la Memòria Social d’Habitatge, aprovada pel Ple municipal en la sessió del dia 19 de març de 2009. Gran part d’aquests habitatges protegits previstos tenien caràcter finalista, per a reallotjar a famílies afectades per actuacions urbanístiques. La Modificació puntual de PGM per a la Millora de la Xarxa d’Espais Lliures de la Ciutat, desafecta gran part d’aquests habitatges, eliminant-ne la qualificació de sistema quan aquesta no es considera estratègica per no formar part de la xarxa estructurant, o incloent-los en polígons d’actuació privats, per tal de renovar les edificacions tot mantenint, en part, la generació d’espai lliure de cessió.

És això el que reflecteix la memòria social del document, com la pèrdua de sòl destinat a habitatge protegit és menor que el nombre d’habitatges que es desafecten en el conjunt de la ciutat i, per tant, obtenim un balanç positiu d’habitatge protegit no finalista.

Per tot l’anterior, s’estima parcialment l’al·legació, en el sentit de modificar la fitxa 3.14, deixant per a la redacció d’un pla de millora urbana posterior la definició de la volumetria i redefinint el pla d’etapes en dos quadriennis.

Revisió per part del Gabinet d’Acció Territorial

De les converses mantingudes amb els tècnics de la comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità, se’n desprèn la necessitat de procedir a alguns aclariments per tal de clarificar el concepte de quan les cessions es poden fer en econòmic i quan en sòl, eliminar les fitxes de gestió que no tenen deures de cessió, considerar l’aprofitament de l’equipament privat i reduir el pla d’etapes a dos quadriennis, incorporant l’obligació d’urbanitzar els sòls públics qualificats d’espai lliure, no inclosos en polígons d’actuació.

Modificacions al document d’aprovació inicial

Del resultat de les al·legacions, informes i  revisió municipal, es proposen alguns ajustos al text refós aprovat inicialment:

 • S’amplia la memòria en el seus capítols 8 i 9, explicant les repercussions que té la modificació de la Pinta Verda proposada respecte als espais lliures, equipaments i a l’habitatge, desglossat per actuacions.
 • Seguint les directrius de la CTU, es modifica el detall de les càrregues urbanístiques en les fitxes de gestió, per a clarificar el concepte de quan les cessions es poden fer en econòmic i quan en sòl. Aquestes fitxes tindran caràcter normatiu.
 • Hem eliminat les fitxes de gestió corresponents a parcel·les úniques que no tenen deure de cessió per no representar la modificació de planejament cap increment d’aprofitament.
 • S’incorpora a les fitxes de les actuacions el còmput de sostre d’equipament privat i es modifiquen les fitxes de gestió corresponents en el mateix sentit, ja que impliquen un increment d’aprofitament privat.
 • Es modifica la fitxa 3.14 – Anselm de Riu – Rabelais, en el sentit de deixar per a la redacció d’un pla de millora urbana posterior la definició de la volumetria, sense que representi cap increment de l’aprofitament definit.
 • Es corregeix l’error detectat en la fitxa de gestió de l’actuació 3.07, en el sentit que el polígon d’actuació ha de ser de compensació bàsica.
 • Es redueix el pla d’etapes a dos quadriennis, seguint les recomanacions de la Comissió d’Urbanisme i s’incorpora l’obligació d’urbanitzar els sòls públics qualificats d’espai lliure, no inclosos en polígons d’actuació.

En definitiva, les modificacions que s’han introduït consisteixen en complementar les determinacions aprovades i, es conclou per tant, que el document presentat per a l’aprovació provisional no conté modificacions substancials respecte de l’aprovat inicialment.
Per això es proposa:

Primer Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació Plataforma afectats expropiació Singuerlin Nord,  el Sr. Miguel Palacios Martos, el Sr. Angel Moya Fernández i la Sra Montserrat Magdaleno Martínez en base a l’argumentació exposada.

Segon Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Plataforma en defensa de la Serra Marina i Can Zam en base a l’argumentació exposada.

Tercer  – Aprovar provisionalment el Text Refós de la modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d’espais lliures de la ciutat, amb la incorporació dels canvis proposats en la part expositiva respecte a l’aprovació inicial.

Quart – Traslladar l’expedient tramitat conjuntament amb el projecte tècnic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva dins del termini legal establert.

9. MOCIONS

SOM GRAMENET

 1. Moció de suport al Correllengua 2016 (Comissió organitzadora Correllengua a Gramenet)
 2. Moció per paralitzar la instal·lació de comptadors telegetionables (FAVGRAM)

GE-ICV-EUiA

 1. Moció de suport al Correllengua 2016
 2. Moció en commemoració del Dia de la Gent Gran (1 octubre)

C’s i PP

 1. Moció contra la declaració/ressolució de ruptura del Parlament de Catalunya

PSC

 1. Moció de suport a les víctimes per accidents i errors mèdics
 2. Moció pels Acords de Pau a Colòmbia (ACM, FMC, Fons Català Cooperació)
10. PRECS I PREGUNTES

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.