#PlensAlCarrer al Fondo i ordre del dia


1

Aquest dimecres serem a la Plaça del Fondo (davant del Mercat municipal de Fondo) per preparar els posicionaments de SOM Gramenet pel proper Ple Municipal. També parlarem sobre la situació de pobresa a la ciutat, vine, opina i participa!

Què fem als plens al carrer?

SOM Gramenet ha de posicionar-se ens els diferents punts que es tracten al Ple Municipal. Per això, abans del Ple municipal fem una trobada oberta a la gent per decidir el posicionament i sentit del vot de les qüestions que s’hi tracten.

També, els #PlensAlCarrer és un espai que adrecem a que la gent opini, faci preguntes i debatem sobre qüestions dels barris i de la ciutat.

CONVOCATÒRIA:
Dimecres 20 de juliol a les 19h a la Plaça del Fondo (davant Mercat)ORDRE DEL DIA I RESUM DELS PUNTS


SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte d’un acord i diversos decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar l’acord número 14 de la Junta de Govern Local del dia 28 de juny, relatiu a l’aprovació del conveni amb l’Institut Català del Sòl, que té com a objecte l’establiment dels mecanismes operatius per a la materialització dels compromisos d’urbanització i d’edificació establerts al conveni signat el 14 de març de 2006.

REGIDORA: PATRICIA

RESUM:

L’any 2006 es va signar conveni per executar la connexió de Valentí escalas-Listz (Projecte d’Intervenció Integral en barris de la Serra d’en Mena). L’Ajuntament va encarregar a l’INCASOL executar l’actuació ubanística. Amb el temps hi han hagut diferents modificacions de planejament (entorn Mercat Fondo i Pinta Verda).

L’ajuntament i l’INCASOL han fet conveni on es comprometen  a urbanitzar el vial de connexió entre Bruc i Terrassa i zona verda de l’entorn, construir habitatges de protecció oficial (18HPO i futuribles 13b-HP), escales mecàniques, etc..


2.2 – Alcaldia [Secretaria General] – Donar compte del decret número 5685/2016, de 20 de juny, relatiu al cessament de la Sra. Isabel García Casabó com a directora adjunta d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública i Civisme.

REGIDOR: JESÚS

NO ES VOTA

RESUM:

La persona que desenvolupa les tasques de Directora adjunta d’urbanisme, personal eventual de caràcter directiu, ha renunciat al càrrec per motius personals a partir de l’1 de juliol.


2.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Gestió Tributària] – Ratificar el decret número 5722/2016, de 22 de juny, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 12 de l’Ordenança Fiscal número 16 (mercats).

REGIDOR: AITOR

RESUM:

Al Ple de 25 d’abril es va aprovar provisionalment -SOM Gramenet ens vam abstenir a l’espectativa de l’impacte que pugui tenir-  la modificació de l’article 12 de l’Ordenança fiscal número 16 -taxes de mercats-. Ha estat en exposició pública i no s’han presentat al·legacions.
La modificació fa que ara el valor s’establirà amb un informe econòmic en el moment que es faci la tramitació de la licitació de les parades i magatzems.


2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Recursos Humans] – Ratificar el primer i segon apartat del decret número 6226/2016, de 12 de juliol, relatiu a una modificació de la plantilla.

REGIDOR: JESÚS

RESUM:

Per tal de cobrir una jubilació parcial es va adscriure en la modificació de relació de llocs de treball una plaça de tècnic auxiliar i lloc de treball d’enginyer tècnic industrial.

El cap de servei de Mnateniment d’Edificis diu que el perfil necessari és d’enginyer tècnic i no d etècnic auxiliar per la incorporació de nous programaris i complexitat tècnica que comporta.

Es reconverteix la plaça passant de grup C1 a A2. Es fa a efectes 12 de juliol.


3. ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte]

Proposta d’aprovació de la carta de compromís per a la participació en el PECT Besòs-Marina-Litoral.

REGIDOR: AITOR

RESUM:

Al “Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Besòs-Marina-Litoral”participa el Campus de l’ALimentació de la UB, la UAB, Ajuntaments de Badalona, Montgat, Tiana, Alella, el Tecnocampus de Mataró, entre d’altres.

L’Ajuntament de Santa Coloma és impulsor des de 2014. Es va contractar consultora Innopro Global Services, SL que està elaborant el PECT.

S’ha obert convocatòria pública per rpesnetar sol·licituds. La intenció és reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econ`mic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. El PECT es basarà en eix de l’Alimentació-Gastronomia i la Salut. El pressupost global és de 4.850.000€, a cofinançar al 50% amb fons FEDER.

A les bases s’estableix obligatori aprovar una carta de compromís de les entitats beneficiàries de fons FEDER. L’Ajuntament de Santa Coloma serà el representant i coordinador del projecte si acaba sent escollit.

Pressupost global de 2017-2020 és de 300.000€. Operació “Emprèn Alimenta” té pressupost de 200.000€ fent encàrrec gestió a Grameimpuls

Al mes de març de 2017 s’anuncien els projectes escollits per cofinançament amb FONS FEDER.

Al Ple s’aprovarà la carta de compromís per participar en el PECT i delegació en Grameimpuls.


4. ALCALDIA

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2017, els dies 5 de juny i 4 de setembre.

RESUM:

Es fixen les dues festes locals de l’any 2017 en els dies 5 de juny (segons Pasqua) i el 4 de setembre (Festa Major).


5. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016.

REGIDOR: AITOR

RESUM:

Es fa un ajust de crèdits de manteniment de Via Pública per traspassar a millora i reforma de la pista esportiva de Prat de la Riba. A banda, es fa un ajust de partides referent a beques menjador.


6. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Tresoreria]

Donar compte de l’informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l’Ajuntament i del seu organisme autònom del segon trimestre de 2016, així com dels informes de les societats Gramepark SA i Grameimpuls SA.

REGIDOR: AITOR

NO ES VOTA

RESUM:

Els tresorers dels ajuntaments han de presentar trimestralment informes sobre el compliment dles terminis pel pagament de les obligacions, derivat de la llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. S’informa dels terminis de pagament de:

 • Ajuntament
 • Patronat municipal de la Música
 • Gramepark
 • Grameimpuls

7. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació de la modificació dels art. 9 de l’OOFF 7, Reguladora de la Taxa per Prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal.lacions i art. 5 de l’OOFF 14 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de la via pública.

REGIDOR: AITOR

RESUM:

Informen que hi ha determinades activitats que es desenvolupen en la via pública amb trets particulars com ara:

 • Activitats amb clara finalitat d’interès social, educatiu, cultural, benèfic, esportiu, promoció del comerç local i sector restauració, etc.
 • Puntuals, ocasionals, de petita durada.
 • Promogudes per entitats ia ssociacions del municipi amb les finalitats anteriors.

La redacció de les ordenances fiscals 7 i 14 ha comprotat interpretacions diferents. Es fa necessari modificar-les matitzant redactats, a efectes 1 de gener de 2016.

El mateix, en l’ordenança 7 s’ha d’eliminar una part referent a excemcpió de taxes en canvi de titularitat de negocis, quan passa de societat empresari únic.

Hi haurà exposició pública de 30 dies.


8. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Servei de Recursos Humans]

Proposta d’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació, de 13 de juny de 2016 i fixar la quantia global de complement de productivitat 2015.

REGIDOR: JESÚS

RESUM:

L’Ajuntament i les seccions sindicals de CCOO i UGT han arribat a un acord sobre diferents matèries de condicions de treball comunes als empleats públics:

 • Complement de productivitat: acord exercicis 2015-2018 respecte quanties individuals assignades en cada exercici i la periodificació del seu abonament. Quantia total 2015 fixada en 1.150.000€
 • Dies addicionals de vacances per antiguitat: amb efectes 1 d egener de 2016 es reconeix dret a gaudi de dies addicionals de vacances per antiguitat segons un barem pactat, amb període transitori de 4 anys (2016-2019) abans de derogar vigència de la’ctual rpemi d’antiguitat a partir 2020.
 • Ressolució dels casos dictaminats per la Comissió de promoció i valoració de llocs de treball:es ressol cas per cas la valoració de diferents llocs de treball amb la requalificació o promoció interna per adequar organitzativa i retributivament; en alguns casos es desestima. Amb retroactivitat.
 • Altres mesures d’organització del temps de treball: es vol afavoriri dret a conciliació. Es redueix a 15 anys el requisit d’anys de serveis prestats a l’administració pública per accedir a reducció horària de mitja hora a partir dels 59 anys d’edat, i allargant gaudi de la flexibilitat horària per causa de fill/a fins finalització educació secundària.

9. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Santa Coloma de Gramenet.

REGIDOR: PATRICIA

RESUM:

L’elaboració dels Pla de Mobilitat Urbana són obligatòries per als municipis que han de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, i són el document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. A més el Pla Director de Mobilitat metropolità planteja que el tinguin le spoblacions de més de 20.000 habitants.

Es redacta amb col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’AMB. El PMU de Santa Coloma es redacta conjuntament amb Montcada i Sant Adrià i tenint en consideració el de Badalona.

La Diputació va contractar l’any 2014 l’empresa CINESI.

El Pla que s’aprova inicialment conté la memòria, programa d’actuacions annexos (plànols; actuacions període 2011-2016; diagnosi de participació; resum del PAMQA; Pinta Verda; estudi superilles), la síntesi de PMU i estudi ambiental estratègic.

Hi haurà exposició pública de 45 dies.


10. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació provisional de la Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials, en l’Eix Monturiol i l’àmbit Vistalegre.

REGIDOR: PATRICIA

RESUM:

El Ple de 4 d’abril de 2016 va aprovar inicialment la Modificaicó Puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials en l’Eix Monturiol i l’àmbit Vistalegre.

SOM Gramenet vam rpesnetar al·legacions. Es desestimen les al·legacions fetes. Demanavem:

 • Suspendre la tramitació i iniciar procés participatiu
 • Definir la plaça ocupada pel CC Raval com equipament i assegurar manteniment.
 • Revisar proposta per mantenir edificació cantonada Carrer Vistalegre amb Marina.

Desestimen dient que hi ha hagut aprticipació fent les publicacions requerides i exposició al públic, així com reunió amb AVV Raval. Diuen que edifici del CC Raval no reuneix condicions i proposen trasllat. El carrer Marina és estret que en altres trams i determinen eixamplament, afegint que edificació no té valor patrimonial a conservar per fer una plaça.


11. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de la declaració de les obres a realitzar per l’empresa DUET Can Zam consistents en la millora i ampliació de serveis del complex esportiu Can Zam com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals.

RESUM:

Aproven les obres de DUET Can Zam com a obres d’especial interés o utilitat municipal per concòrre circumstàmcies socials i culturals, així com la seva bonificació del 95% de la quota de l’impost de construccions, i excempció de taxes de llicència d’obres.


12. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Aprovar la declaració de les obres a realitzar per  l’empresa CAN BRASA SL, situades al c. de Sant Ignasi, 16-18 com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi especials circumstàncies de foment del treball.

RESUM:

El 24 de maig de 2016 es va concedir llicència d’obres a l’empresa CAN BRASA, SL, per fer obres de reforma interior i comunicació de dos locals per ampliacióa ctivitat de bar-restaurant.

L’empresa sol·licita bonificació de la taxa, i per tant declaració d’especial interés per foment del treball, d’acord amb Ordenança 4 en base a que es tracta d’una ampliació de negoci i hi haurà increment de llocs de treball.


13. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Aprovar la declaració de les obres a realitzar per la Universitat de Barcelona, situades a la finca de Prat de la Riba núm. 171, consistents en la instal·lació de quatre mòduls d’aula provisional, situats al Campus de l’Alimentació de Torribera, com a obres d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals.

RESUM:

La Universitat de Barcelona sol·licita bonificar impost d’obres per la instal·lació de quatre mòduls d’aula provisional al Campus de l’Alimentació de Torribera, instal·lacions on es portaran a terme estudis universitaris.

Aproven declaració interés i la bonificació del 95% de l’impost de construccions.


MOCIONS

1. SOM GRAMENET: Per l’elaboració de protocol i campanya contra agressions sexistes en esdeveniments de la ciutat // Proposta de ressolució

2. SOM GRAMENET: Suport als 27 encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública

3. ICV: Pel tancament definitiu del CIE de la Zona Franca

4. C’s: Per tal que la Generalitat assumeixi el cost dels llibres de text escolars

5. Declaració contra el tancament de la oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social de Santa Coloma de Gramenet

6. Declaració del Consell Escolar Municipal contra el tancament de grups a primària i secundària a la ciutat


PRECS I PREGUNTES


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.