[Ple 04-04-2016] Intervencions de SOM Gramenet


PLE MUNICIPAL
04-04-2016


Intervencions de SOM Gramenet


2 – SECRETARIA GENERAL – Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

2.1 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar l’acord número 5 de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer, relatiu a l’autorització del canvi de titularitat de la concessió de la parada núm. 19-20 i del magatzem núm. 13, del Mercat Municipal de Singuerlin

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Votarem a favor del canvi de titularitat. Volem aprofitar per tornar a fer esment de la situació que viu el Mercat de Singuerlin, amb un seguit de parades que resten tancades, agreujat per la situació del mercat sedentari dels dijous, que, segons paradistes del Mercat està afectant negativament donada la disminució de paradistes al mercat de venda sedentària, i per la seva ubicació que com a proposta podria apropar-se més al mercat. També fer esment a queixes rebudes per problemes que provoca la porta d’accés ubicada al carrer Aragó que ha ocasionat diversos problemes darrerament segons ens han exposat alguns paradistes.


2.2 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’acord número 4 de la Junta de Govern Local del dia 8 de març, relatiu a l’aprovació de l’acord  de la Mesa General de Negociació de matèries comuns, del dia 26 de febrer de 2016, el qual és d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Votarem a favor entenent que l’acord de la Taula de negociació és un avenç en matèria de drets laborals de les dones.


2.3 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció d’àrea] – Ratificar l’acord número 8 de la Junta de Govern Local del dia 15 de març, relatiu a l’aprovació de l’aportació per a compensar el lloguer de locals d’un Centre Obert al Districte V del municipi, destinats a programes d’atenció social.

REGIDOR: PATRÍCIA LAFUENTE

POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ

INTERVENCIÓ:

Si bé en el consell d’administració vàrem votar a favor aquest cop observant a més distància ens abstindrem?.
Indubtablement reconeixem la tasca desenvolupada per la fundació Germina i estem d’acord amb la cessió d’espais municipals a entitats de la ciutat.

No obstant, ens abstenim, doncs pensem que calen mecanismes més transparents per la cessió d’aquest espais. Considerem que cal posar a l’abast de totes les entitats sense anim de lucre de la ciutat espais buits per a la seva gestió mitjançant concurs per exemple i considerem que el procés de cessió dels locals de la promoció del Front fluvial no han tingut les garanties de transparència que serien desitjables, pensem que s’hauria de democratitzar el mecanisme.


2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Direcció d’àrea] – Ratificar l’acord número 9 de la Junta de Govern Local del dia 15 de març, relatiu a l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2016.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ

INTERVENCIÓ:

En aquest punt, ens abstindrem Si bé a la Comissió informativa es va indicar que en la licitació s’inclouen nous punts de llum i de manteniment, no s’indica en cap lloc en què consisteixen i és per això que no entenem el preu més elevat de la licitació. A la vegada veiem que a la nova contractació van associades, tal com s’indica en Informe, inversions associades a les quals caldrà dotar també properament de consignació pressupostària. El nostre posicionament va relacionat, sobretot, per la inconcreció que trobem al respecte. Quines inversions concretes es faran?
Per altra banda per tal de consignar els sobrants de despesa entenem que, més enllà que un departament concret faci una demanda de consignació de despesa s’haurien de determinar altres criteris a través del Ple per decidir on destinar sobrants de despesa prevista. Per altra banda, i com a pregunta, la licitació inclou mesures/clàusules referents a l’eficiència energètica?


2.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el decret número 1334/2016, de 18 de febrer, relatiu a compatibilitat per segona activitat.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: A FAVOR


2.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar l’apartat primer del decret número 1344/2016, de 18 de febrer, relatiu a l’aprovació de la modificació de la plantilla en el sentit de reconvertir una plaça d’auxiliar tècnic/a.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Votarem a favor, cal tenir en compte que caldrà una modificació de la plantilla del 2016 i tenir en compte la RLT per tornar-la a negociar. A més s’haurà de tornar a la negociació col·lectiva per quedar en suspensió aquesta RLT.
També és important de que aquests processos es facin amb previsió, es important reduïr la temporalitat dels treballadors, de les tasques que són d’estructura.


2.7 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1607/2016, de 25 de febrer, relatiu a la incorporació d’un romanent de crèdit en el pressupost 2016.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

INTERVENCIÓ: Especificar que amb això es poden seguir executant Plans Ocupació, formacions i Rehabilitació Pirineus entre altres.


2.8 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Donar compte del primer apartat del decret número 1678/2016, de 26 de febrer, relatiu al nomenament d’un funcionari interí, com a oficial de 1a.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

INTERVENCIÓ:

Manifesten necessitat de disposar de la figura de responsable de Plans d’Ocupació, ja que suposa gestionar entre 12 i 60 persones amb responsabilitat en: Pla de Neteja i Residus de Plans d’Ocupació; Pla Actuació Agents Cívics i Agents de Mobilitat amb Plans Ocupació (3 Plans d’Ocupació)

Cal comentar que es contractarà a un oficial de primera quan dites funcions no corresponen a aquesta categoria professional.

Tornem a tenir una altre cop una manca de previsió? és necessària i urgent la contractació, donat que els Plans ja estan en marxa. Resulta curiós que una persona que ha de coordinar i gestionar es contracti després.


2.9 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Recursos Humans] – Ratificar el primer apartat del decret número 1761/2016, de 29 de febrer, relatiu a compatibilitat per segona activitat.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

No li autoritzen per superar la limitació retributiva.


2.10 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1803/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

INTERVENCIÓ: Punts 10, 11 i 12

Veiem com el pressupost s’ha executat en un 92% en apartat d’ingressos i en un 86% en despesa (i un 55% executat de la inversió real). En el cas de l’IME s’ha executat un 91% de despesa consignada en pressupost.

Pel que fa a recaptació d’impostos veiem una evolució decreixent en l’IAE, voldríem saber en quin sentit repercuteixen en això les exempcions realitzades.

Veiem una reducció interessant d’ingressos per arrossegament de vehicles i multes de trànsit i hi han menys ingressos de la Generalitat, la Diputació i entitats metropolitanes.

S’indica que el 88% de les gratificacions extraordinàries de personal són hores extres de la policia local, a que ve donat?

Una qüestió que ja vam denunciar en el seu moment, s’empra el Fons de Contingència per la insuficiència de dotació pressupostària per a despesa de consums.

Pel que fa a despesa de l’IME, hi ha hagut un augment del 470% de despesa en estudis i treballs tècnics. I es tanca l’IME amb dèficit de 114.000€.

Alegrar-nos per la recuperació de la subvenció de la Generalitat al Patronat Municipal de la Música, malgrat el resultat pressupostari és negatiu de 92.000€

I el moll de l’ós. El deute viu que arriba als 81M€ (73,83%). Hi ha qüestions que se’ns escapen, però a l’informe d’intervenció s’exposa que s’ha incrementat per la consolidació del deute no avalat de Gramepark, i si no s’hagués consolidat el rati seria de 40% (decrement significatiu).

Posar en rellevància el fet que a l’informe d’intervenció denoti incompliment de normativa pressupostària (no es complien des de 2011) en operacions pendents d’aplicar al pressupost que és depesa provinent de prestacions de serveis i subministraments.


2.11 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1815/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 de l’Institut Municipal d’Esports.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA


2.12 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 1816/2016, de 29 de febrer, relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 del Patronat Municipal de la Música.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

2.13 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat [Servei de Comptabilitat] – Donar compte del decret número 1844/2016, de 3 de març, relatiu a la incorporació de romanents de crèdit en el pressupost 2016.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA


2.14 – Secretaria General [Serveis Jurídics] – Donar compte del decret número 1913/2016, de 7 de març, relatiu al nomenament de lletrada i procurador en el recurs contenciós núm. 397/2015.

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

INTERVENCIÓ:

Hi ha controvèrsia entre legislacions: Llei municipal Catalana pendent de desenvolupament (en la que s’empara l’Ajuntament considerant-lo vigent) i l’article 13 de l’EBEP. Aquesta controvèrsia es qüestionable que ens amparem en un buit legal per continuar tenint les mateixes pràctiques.

Malgrat que la justificació que això no es endollisme per la eventualitat d’aquests càrrecs. La temporalitat queda compensada en aquest cas pel sou que reben i la manca de transparència a la seva contractació, aquestes persones son afins o per interès polític contractades.

Si les tasques que han de realitzar son d’estructura, hauria de ser personal funcionarial amb el processos adeqüats els que desenvolupessin aquestes tasques.

Per tant des de SOM Gramenet demanem el cessament immediat del personal directiu i de coordinació amb l’obertura d’un concurs de promoció interna o, com a mínim, un concurs de selecció obert, públic i transparent on es valorin els mèrits i aptituds d’acord amb les funcions de direcció a desenvolupar, en els casos que fos necessari.


2.15 – Alcaldia [Intervenció] – Donar compte del decret número 2074/2016, de 10 de març, relatiu a la rectificació del decret número 1803/2016, de 29 de febrer, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2015 de l’Ajuntament.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: NO ES VOTA


3. SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

Proposta de ratificació de l’acord de modificació d’Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística.

REGIDOR: ORIOL CORRAL

POSICIONAMENT: A FAVOR


4. ALCALDIA [Servei d’Assumptes Generals]

Donar compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’habitants amb referència 31 de desembre de 2014.

REGIDOR: JOAN PASTOR

POSICIONAMENT: NO ES VOTA

INTERVENCIÓ:

El 80% de la població és “espanyola” i el 20% estrangera (Marroc i Xina sobretot, i tots disminueixen). El fals debat de la immigració: ja que l’evolució els darrers anys ha disminuït.

També volíem aprofitar per denunciar que encara hi han moltes persones que tenen problemes per poder-se empadronar.


5. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Serveis Jurídics]

Proposta resolució recurs de reposició presentat pel senyor Ángel Escolano Rubio en representació de la secció sindical del sindicat Asamblea Democrática de Trabajadores (ADT) a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i del sindicat Asamblea Democrática de Trabajadores (ADT).

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ

INTERVENCIÓ:

En aquest punt ens abstindrem com vam fer quan es va tractar el punt del IME en el Ple.

Però cal destacar que, haguem de discutir aquest punt de nou en el ple el que demostra és la celeritat amb la que s’ha volgut portar a terme aquest procediment i que ha generat aquest errors.

L’Error justament es la manca de temps suficient a la negociació col·lectiva. Dona la oportunitat de tornar a seure a la taula de negociació col·lectiva per discutir de nou la RLT, per tal que sigui un posicionament de consens.

També cal destacar que creiem que és van produïr situacions de tensió generades per com s’ha gestionar el procès i que és important que els treballadors no estiguin enfrontats entre ells, sino organitzats per reclamar la millora dels seus drets.


6. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Intervenció]

Proposta d’aprovació del Pla d’auditories i control financer per als exercicis 2016-2017.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Trobem positiu alguns dels aspectes recollits en el Pla d’auditories i control financer, com ara auditar els serveis que es presten amb gestió indirecta, serveis externalitzats.

Però no ens enganyem, les auditories no són fulls en blanc, venen determinades per qui les fa, pel què es diu que es faci i per la temporalitat de l’execució de les auditories.

Amb tot plegat, demanem màxima transparència i es publiquin les auditories en finalitzar-se i s’informi àmpliament. A la vegada demanem que en cada auditoria que s’executi quedi ben definit què s’ha d’auditar i controlar, en cada cas, ja que és la clau per obtenir resultats de les auditories realitzades.

Pel que fa al control de subvencions és un fet que creiem important, sobretot sabent de situacions que s’han viscut darrerament en el cas d’algunes entitats esportives. Vigilant també que les auditories no siguin de cost superior a les pròpies subvencions.

A la vegada, creiem que cal incidir sobretot en revisar, en els casos de serveis amb gestió indirecta, en l’adequació als convenis col·lectius del personal i les seves condicions laborals. Per tant, caldria incloure auditories en altres àmbits com ara les empreses subcontractades per alguns serveis, com ara contractacions de l’IME amb serveis de consergeria, que a més, en ser de nova incorporació en dissoldre’s l’IME podria servir per veure on millorar l’acció dels serveis esportius.


7. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT [Direcció d’àrea]

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016 per a l’abonament de l’import restant de la paga extraordinària de Nadal 2012.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Ens alegrem per una banda de l’acord arribat en el sue moment amb CCOO i CGT. I ens alegrem també que, després ja d’uns anys de l’aplicació d’un dels atacs frontals del PP als treballadors i treballadores públics per fi, l’agonia per saber si finalment la paga extra de 2012 es cobraria o no, vagi arribant al seu fi i es pugui fer efectiva en les nòmines del mes de maig la part corresponent.


8. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’EDUCACIÓ, DRETS SOCIALS, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

Proposta d’execució anual de l’acord pres per a restablir l’equilibri econòmic i financer del Centre Esportiu Raval (CER).

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: EN CONTRA

INTERVENCIÓ:

En aquest punt ens trobem amb dues situacions: per una banda mantenir un servei necessari per un barri com el Raval, pel que significa de dinamització i activitat, i per una altra banda el que es diu “restablir l’equilibri econòmic”, és a dir, fer un rescat previ de l’empresa concessionària.

Primer de tot, demanem que no es delegui en la Junta de Govern l’aprovació de les pròrrogues, com es fa en l’acord quart, si no que es faci a través de Ple.

Tot seguit tal com indica l’informe a l’expedient, pel que fa a mecanismes de revisió i/o modificació anuals i mesures de control, queda clar,  malgrat es donin 4 anys de marge, que l’empresa concessionària no ha reduït ni retirat avals solidaris en altres empreses, ni cancel·lat crèdits.

Ens trobem a més que a banda de “rescatar”  es bonifiquen impostos com l’IBI i l’IAE.

Com no compartim gens tota aquesta situació, sobretot generada en externalitzar serveis, votarem en contra. Creiem sincera i fermament que cal aprofitar aquestes situacions per plantejar-se canvis públicament, de fet, en la gestió d’altres equipaments esportius per una causa diferent es va fer el plantejament de trencar amb alguna concessió, doncs per la situació que es genera amb el punt que estem tractant, amb situacions econòmiques complicades, tenim una oportunitat al davant. Seguir rescatant i bonificant, o apostar per un procés de remunicipalització i assumir la gestió de forma directa per part de l’Ajuntament.


9. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials, en l’Eix Monturiol i l’Àmbit Vistalegre.

REGIDOR: PATRICIA LAFUENTE

POSICIONAMENT: EN CONTRA

INTERVENCIÓ:

Observem de forma recurrent que arriben modificacions puntuals del PGM al ple. Considerem que cal la definició d’un pla de ciutat participatiu, cal un nou pla popular, considerem que aquesta reiterada proposició de modificacions puntuals són un mecanisme per esquivar processos participatius en el planejament de la ciutat.

En quan a la valoració de la modificació presentada:

  • Considerem que hi ha contradicció entre les motivacions de la proposta i el contingut real. En el títol es parla de concreció de nous equipaments quan en realitat només s’està reconeixent en el planejament  equipaments que de facto ja existeixen (Betsan i Petanques) d’una banda, i s’està modificant peces que eren equipament existent com l’esplai Pajaro Loco i el Centre Civic del Raval o projectat com en el cas del carrer Vistalegre a plaça i habitatge protegit.
  • Si bé hi ha propostes de modificació com les propostes referides a la residència Betsan o a la pista esportiva que compartim i ha d’altres que no.

Considerem que Santa Coloma és una ciutat molt densament edificada i dubtem de la necessitat de concretar nous espais edificables, pensem que el centre cívic del Raval s’hauria de mantenir com a equipament i per tant fer la consegüent modificació en el planejament a més, l’associació de veïns del Raval a manifestat el seu malestar amb la proposta de nou emplaçament de l’associació.

En el cas de l’eix Vistalegre no trobem justificada en la memòria aquesta no necessitat de l’equipament projectat en el planejament vigent.

De materialitzar-se el planejament proposat considerem que perdríem un casa amb jardí que podria tenir interès d’ús públic. A més a Santa Coloma hem patit d’un urbanisme especulatiu que ha avantposat la construcció en alçada a mantenir cases baixes que si bé no tenen consideració com a patrimoni oficial  nosaltres considerem que tenen interès de ser preservades. Hauríem de salvar aquest petit espai encara que només sigui per compensar la pèrdua de patrimoni (aquest si que en principi reconegut per la institució) com Can Pedragosa, la Casa del Doctor Vilaseca, etc.

Per tot l’exposat votarem en contra.


10. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació del cànon de la concessió administrativa per a la gestió integral del cementiri municipal per a l’exercici 2016.

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ

INTERVENCIÓ:

SOM Gramenet ens abstindrem en aquest punt, entenem i compartim que una empresa que gestiona un servei municipal ha de pagar el cànon corresponent, per això té la concessió, com és el cas, però volem aprofundir en el debat i tot fent una aposta per la remunicipalització, és a dir, per recuperar aquest servei a la gestió directa.

Per altra banda, i és una qüestió que ens preocupa, veiem com diferents concessions de serveis en el sue moment es van fer a molts anys vista (en aquest ens trobem amb una concessió feta l’any 1993 a 25 anys, després prorrogada).

Són decisions polítiques que hipotequen l’acció municipal a mig termini.


 

11. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació de la “DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA: Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030.

REGIDOR: PATRICIA LAFUENTE

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Votarem a favor no obstant

  • Els objectius plantejats pels nous acords internacionals, han estat àmpliament qüestionats i des dels moviments ecologistes s’ha denunciat que aquest és un text ple de meres declaracions d’intencions sense concreció i ambigüitats. Les contribucions plantejades són tan insuficients que ens portarien ja a un escalfament proper als 3ºC, superant el límit de l’1,5 ºC considerats perillosos per a l’estabilitat del sistema terra, amb conseqüències irreversibles. L’acord de Paris abandona definitivament la descarbonització de l’economia, desoint la necessitat de deixar el 80% de les reserves fòssils sense explotar i la necessària transició a fons renovables. Tot el contrari, segueix l’aposta sobre les ja provades falses solucions que sota el terme de “neutralitat climàtica”, permet paranys comptables i manté els mecanismes de mercat que lluny de reduir emissions, han servit com a negoci molt lucratiu per a grans corporacions i l’especulació financera.
  • D’altra banda trobem incongruent que l’Ajuntament assumeixi esdevenir dinamitzador en el territori dels objectius proposats quan a l’hora de redactar plans d’actuació ambientals es regeix estrictament pel que estableixen institucions superiors sense assumir aquest rol dinamitzador i anar més enllà en la lluita contra el canvi climàtic.

No obstant aquest consideracions, votem a favor perquè creiem fermament, com ja hem manifestat repetides vegades, que cal lluitar localment i amb perspectiva global contra el canvi climàtic i per un món ecològicament sostenible, però no volem incórrer repetidament en meres declaracions d’intencions com ja va sent habitual.


12. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació del canvi de denominació de l’actual Ptge. de la Victòria, que passarà a anomenar-se carrer de la Julia Romera Yáñez.

REGIDOR: JOAN PASTOR

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Aquest any, 2016, en fa cent del naixement de Julia Romera Yáñez i setanta-cinc de la seva mort per tuberculosi a una presó franquista. Al llarg de la seva curta vida va desenvolupar una important feina al capdavant de les joventuts llibertàries i de la unió de joventuts antifeixistes de Gramenet de Besòs, durant la guerra civil de 1936-1939.

La Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament ha aprovat la proposta de canviar la denominació de l’actual Passatge de la Victòria -un dels últims vestigis franquistes en el nomenclàtor de la ciutat-, que passarà a anomenar-se carrer de la Julia Romera Yáñez.  Aquest canvi de nom no és una decisió de despatx, sinó fruit de la feina constant de recuperació de la memòria històrica, des del carrer, per part de nombroses persones i entitats de la ciutat que duen anys recordant la figura de Julia Romera i altres lluitadors antifeixistes.).

En aquest sentit, cal destacar la feina del grup d’historiadors José Berruezo, que han estat els impulsors de la proposta de dedicar un carrer, plaça o equipament a Julia Romera, i que duen anys estudiant i publicant llibres i articles. També és molt significativa l’adopció del seu nom per part de l’Ateneu Popular Julia Romera, que es va crear a l’any 2001. Aquesta va ser un primera manera de retre-li homenatge des dels moviments socials. Per últim, la Comissió Antifeixista 27 de Gener també ha fet nombrosos actes en el seu record i de divulgació de la seva figura en les jornades antifeixistes que organitza cada any des de 2001.

El Passatge de la Victòria de Santa Coloma de Gramenet passarà a anomenar-se Julia Romera gràcies a més de 15 anys de reivindicació de la seva figura des dels moviments socials

Des de SOM GRAMENET entenem aquest fet, com una victoria compartida que ens fa sentir orgullosos del nostre poble!


 

MOCIONS


 

SOM Gramenet: Moció de la Plataforma Aigua és Vida perquè els ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa d’abastament d’aigua en alta “Aigües Ter Llobregat”

REGIDOR: AITOR BLANC

POSICIONAMENT: A FAVOR (LA PRESENTEM)

INTERVENCIÓ:

Al Ple de maig de 2012 es va presentar i aprovar en aquest Ple una moció per recuperar la gestió d’ATL per evitar la privatització, que va acabar finalment en mans d’ACCIONA. La seva gestió ha portat a dues sentències judicials que anul·len l’adjudicació.

S’ha afegit una petita esmena del PSC que no canvi el sentit de la moció, i passem a donar lectura de les propostes d’acord.


SOM Gramenet i ICV-EUiA: República

REGIDOR: ORIOL CORRAL

POSICIONAMENT: A FAVOR (LA PRESENTEM)

INTERVENCIÓ:

Un com més i com ja ve sent habitual a l’abril ens disposem a commemorar la celebració de la república, un fet històric i d’exemple mundial de com fer un autèntic canvi polític sense cap tret (de moment) i amb unes eleccions municipals. Pels que som municipalistes ens omple d’orgull aquest fet.

La República catalana i espanyola van ser un gran pas per la democratització del país i de l’estat però com de costum el feixisme va fer de els seves, forçant un cop militar (fracassat) que va desencadenar en una guerra civil.

Les coses han de quedar clares, qui no reconeix la República reconeix el cop d’estat de F. Franco.

I avui on també reconeixem a Julia Romera, cal deixar ben clar qui van matar, a la presó de les Corts a Julia Romera, que són aquells que van alçar-se en armes contra el govern de la república.

I cal recordar que Gramenet sempre va ser republicana, ni els anys més dretanosos a l’estat amb la complicitat de la Lliga.

És per això i que també en homenatge de tantíssimes víctimes del terrorisme feixista que va omplir les presons, les cunetes i el cementiris d’arreu de l’estat de persones que ansiaven la llibertat i un nou món millor, que avui des d’aquesta petita i insignificant sala volem retre’ls un petit homenatge.

Sobre la contra moció de PSC:

  • No respecta la proposta treballada amb altres organitzacions i entitats
  • No reconeix enlloc la República catalana proclamada el 14-A on els municipis és van adherir.
  • Vol diluir el contingut negant el referèndum català, així com també el estatal sobre el cap d’estat.
  • No han inclòs dret a decidir

ICV-EUiA: Reclamar el pagament del contracte-programa de serveis socials

REGIDOR: ALBA CALVO

POSICIONAMENT: A FAVOR (ENS HEM SUMAT)

INTERVENCIÓ:

Des de SOM Gramenet votarem a favor d’aquesta moció. La manca de finançament dels Ajuntaments té una importància cabdal en el nostre municipi, doncs actualment Santa Coloma de Gramenet és la segona ciutat més pobre de tota Catalunya, i estem situades al número 23 de les rendes més baixes de tot l’Estat de ciutats de més de 100.000 habitants. Si comparem les rendes, a Gramenet la mitja és de 24.000€, mentre la ciutat amb més renda de tot l’estat arriba als 70.000€ (Torrevella). Aquesta diferència de 46.000€ visualitza les desigualtats econòmiques latents a l’Estat espanyol, immenses i perpetuades per l’estat capitalista.

D’això extraiem la necessitat d’adaptar els contractes programa a les realitats dels municipis. A Gramenet, si la pretensió és arribar a una mínima situació de benestar generalitzat, ens cal un finançament molt més gran, i una distribució del pressupost que realment prioritzi el transformar les situacions de pobresa.

Les oficines de serveis socials estan completament saturades. L’Ajuntament no dóna respostes suficients als desnonaments que pateixen famílies senceres a la nostra ciutat; tenim infants i adolescents amb problemàtiques socials i familiars desatesos per la DGAIA i per Serveis Socials, doncs mentre les necessitats han crescut moltíssim durant els darrers anys, el número de professionals i de programes no ha crescut suficientment per arribar a atendre la realitat actual. Les persones migrants en situació d’exclusió social són cada dia més, i viuen al marge de qualsevol ajuda econòmica per ni tan sols facilitar-los l’empadronament.

Amb les oficines de serveis socials saturades per l’augment immens de les necessitats ja ni tan sols podem parlar de la millora de la qualitat dels serveis. Amb un finançament insuficient, els Ajuntaments es dediquen a tapar forats, sense qüestionar la qualitat i la forma. Amb la urgència i sense prioritzar transformar els models, l’Ajuntament continua amb models assistencialistes que perpetuen la pobresa. Donar ajudes pel lloguer durant tres mesos només soluciona tres mesos de vida; en canvi, amb treball comunitari i  acompanyament en processos de recuperació d’habitatges es garanteixen els drets i es facilita l’empoderament de col·lectius i persones vulnerades.

Des de SOM tenim molt clar que apostem pel municipalisme, per a que des dels Ajuntaments tinguem totes les competències necessàries per al desenvolupament de la justícia social i la igualtat, i per a la transformació cap a vides dignes de viure per a tota la població. I això només ho aconseguirem amb un finançament suficient. Per això votem a favor de la moció i ens sumem al reclam cap a la Generalitat per a que aquesta pagui el deute que ha generat cap als Ajuntaments, compleixi les ràtios de professionals i adeqüi el finançament a la situació de vulnerabilitat que es troben municipis com el nostre.

I per acabar, volem aprofitar el debat per demanar al govern municipal que dugui a terme una exposició pública de la situació detallada en que es troba serveis socials i que s’adopti com a mesura sistemàtica transmetre la informació a tota la ciutadania, doncs amagar aquesta informació només agreuja els problemes.


C’s: Dia europeu de les víctimes del terrorisme

REGIDOR: JOAN PASTOR

POSICIONAMENT: MOCIÓ ALTERNATIVA

INTERVENCIÓ:

Ens abstenim perquè ens sembla una moció incompleta i poc desenvolupada.

La moció no marca un full de ruta on el reconeixement dels terrorismes, la reparació i les garanties de no repetició siguin les eines per una pau justa.

La moció té un caràcter marcadament eurocentrista. De la lectura se’n desprèn que segueixen l’estratègia d’emmarcar dos mons imaginaris en que hi ha les víctimes “occidentals” i victimaris “gihadistes”. Escenari surrealista ja que s’ha constatat la relació directa entre la creació del ISIS i les grans potències occidentals EEUU, FRANÇA, Gran Bretanya i de retruc L’ARABIA SAUDITA, QATAR, TURQUIA. Països que encara avui, ajuden l’ISIS proporcionant armament, comprant petroli més barat o deixant fer a les fronteres….

Aquesta visió eurocentrista, senta les bases per fomentar, entre d’altres, el discurs racista de la extrema dreta en auge a Europa que pretén destruir la solidaritat amb els refugiats en un moment en què, a més, la Unió Europea ha arribat a un principi d’acord mitjançant el qual expulsarà fins a Turquia totes les persones que arribin a Grècia de forma irregular, inclosos els demandants d’asil. (acord que fa còmplice a la UE de la mort d’infinitat de persones). La utilització política dels brutals atemptats a Brussel·les, París o Madrid i l’oblit sistemàtic d’atemptats com el de Pakistan o dels morts diaris a Síria són la mostra d’aquest doble raser immoral. En aquest sentit, es especialment significatiu l’atemptat que es va produir a Noruega el 22 de juliol del 2011. Un atemptat provocat per Anders Behrring Breivik, militant d’extrema dreta, que va assassinar a 77 persones, 68 adolescents que feien el congres laborista a l’ illa de TOYA. Aquesta barbàrie a quedat en l’oblit més absolut. ( crec que les JSC hi eren presents…)

La moció obvia que l’estat espanyol ha practicat unes polítiques antiterroristes embogides. Tancaments de diaris, que l’Audiència Nacional, en sentència ferma, ha qualificat d’anòmals i inconstitucionals, legislacions especials, proscripció de drets civils i polítics, casos de tortura (reconeguts pel Tribunal Europeu d’Estrasburg i, per Luis Roldán mateix) i d’una violència institucional, policial o parapolicial, sota paràmetres d’absoluta impunitat i cobertura.

La moció no reconeix que hi ha víctimes permanentment negades del terrorisme d’estat. Com per exemple el colomenc Manuel Fernàndez Marquez, assassinat per la policia armada el 3 d’abril del 1973 a la tèrmica del Besòs.

També és terrorisme envair i fer a miques un país desoint el dret internacional i argumentant la suposada lluita contra el terrorisme, parlem per exemple d’Iraq, amb implicació directa del govern espanyol.


PP: En defensa de les Diputacions

REGIDOR: JESÚS SÁNCHEZ

POSICIONAMENT: EN CONTRA

INTERVENCIÓ:

El nostre vot a aquesta moció serà en contra, però abans de començar cal recordar al grup del Partit Popular que “GRAMANET” VA AMB E (GRAMENET). Aclarit aquest punt passem als motius:

Aquesta coordinació és necessària però cal eliminar les duplicitats en aquests espais supramunicipals, per poder gaudir d’una gestió supramunicipal transparent i eficient. Cal delegar competències d’aquests espais als propis municipis.

A més a més, aquestes Diputacions son una divisió territorial anacrònica, que neixen en el S. XIX com una forma caciquil i que vam heretar durant la transició directament del franquisme. És necessari articular una divisió territorial de consens i que faci tenir una institucions més properes als territori.

Les diputacions son espais opacs on es pot donar el cas que es facin trasllats de personal laboral a una categoria de personal funcionarial A28-501 amb dedicació exclusiva per donar “suport tècnic especialitzat a la Gerència”.

A més hi ha casos de diputacions que han tingut més assessors que no pas diputats. A València 37 assessores para 31 diputats. Aquesta es una pràctica habitual d’endollisme, donant sortida com assessors.

Permet també que alguns privilegiats puguin incrementar els sous que es perceben en els diferents ajuntaments i passar a cobrar prop de 90.000€ anuals de les diputacions, molt allunyats de la mitjana que cobra la població de les províncies. Alfonso Rus, l’últim president de la Diputació de València, arribava a cobrar 70.000 euros només amb dietes.

Tenint en compte aquestes dades no deixa de sobtar que alguns el que busquin sigui blindar les diputacions, perquè poden perdre molts beneficis.


PSC: Contra l’acord de la UE sobre refugiats (ENS HEM SUMAT)

REGIDOR: ORIOL CORRAL

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Un cop més la UE ens mostra la seva cara més inhumana. La cara dels números i no de les persones.

Perquè el dret d’asil deixa de ser universal a la Unió Europea

El dret d’asil va ser recollit a l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans el 1948, i desenvolupat per la Convenció de Ginebra de 1951 i pel protocol de Nova York de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea promulgada el 2007 cita aquests dos tractats com a fonament per a l’exercici d’aquest dret en territori europeu

Perquè oficialitza la discriminació per motiu del país d’origen

L’article 3 del protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 gener de 1967, diu: “Els estats contractants aplicaran les disposicions d’aquesta Convenció als refugiats, sense discriminació per motius de raça, religió o país d’origen”. —> Sirians són un 51% dels refugiats.

Perquè obliga a que un sirià arrisqui la vida i sigui deportat perquè un altre rebi protecció

L’acord no estableix cap via segura per arribar a Europa. Per contra, estipula que “per cada sirià retornat es reubicarà un altre sirià en algun dels països membres”.

Perquè vulnera el principi de no-devolució

L’article 33 de la Convenció de Ginebra imposa als estats la prohibició d’expulsar o retornar una persona al territori de qualsevol país on la seva vida o la seva llibertat es trobin amenaçades.

El principi de ‘non-refoulement’ inclou el dret a no ser expulsat mentre la sol·licitud d’asil s’estigui resolent.

Perquè Turquia no és un país segur

L’acord preveu declarar Turquia “país segur” per dotar les expulsions d’una aparença de legalitat. Però Turquia no ho és; ni per als mateixos habitants, ni per als refugiats. Turquia va ratificar la Convenció de Ginebra amb una reserva: en la seva signatura, només va acceptar donar refugi legal a ciutadans europeus. Als ciutadans de l’Orient Mitjà els dóna “protecció”, però no refugi legal. ‘Ergo’, d’acord amb la Convenció de Ginebra i amb els tractats europeus, expulsar a Turquia ciutadans no europeus és il·legal, perquè no es garanteix la seva protecció internacional. L’armada turca va voler enfonsar algunes barques de refugiats.

El cas kurd  // + Col.laboració amb grups terroristes // + protodictadura

Perquè provocarà que els refugiats arrisquin la seva vida en rutes encara més perilloses

Si Grècia es converteix en un lloc pel qual no es pot passar, els refugiats i migrants tornaran a anar a Europa per Lampedusa, l’estret de Gibraltar o altres llocs. Els tancaments de fronteres no aturen els moviments migratoris: només provoquen que aquests transcorrin per altres vies.

Des que Àustria va forçar el tancament de la ruta dels Balcans, els ‘smugglers‘ ofereixen noves vies. Per exemple, des de Grècia fins a Macedònia per 3.000 € en un camió. Per 4.000 €, des de Grècia fins a Itàlia en un contenidor en un vaixell de càrrega. Per 5.000 €, directament des de Turquia fins a Itàlia. Les noves rutes sempre són més cares, més llargues i, sobretot, més perilloses

Perquè l’únic beneficiat de l’acord és el Govern autoritari de Recep Tayyip Erdogan.

6.000 milions €  // silenci kurd  // silenci aliances fonamentalistes // negociacions amb UE de tractats o integració = extrema legitimació del sultà Erdogan

Perquè no dóna resposta als 46.207 refugiats que estan atrapats a Grècia

Des que Macedònia va tancar la seva frontera, no han deixat d’arribar refugiats a les illes gregues. El 18 de març, mentre se signava l’acord, 46.207 persones esperaven poder sortir de Grècia. Els dirigents europeus no van tenir ni la decència d’anomenar en l’acord els 4.000 nens i nenes que viuen al fang d’Idomeni.


Declaració conjunta: contra assetjament escolar i transfòbia

REGIDOR: JOAN PASTOR

POSICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Simplement felicitar la dinàmica de treball que ha permès que totes les aportacions es tinguessin en compte. Gràcies a aquest fet, avui podem treure una declaració conjunta que ens permetrà ser més eficaços en la lluita contra l’assetjament escolar i la transfòbia.


 


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.