[Ple 29-02-2016] Intervencions de SOM Gramenet


PLE MUNICIPAL
29-02-2016


Intervencions de SOM Gramenet


2. SECRETARIA GENERAL

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

2.1 – Alcaldia – Donar compte del decret número 241/2016, de 19 de gener, relatiu a deixar sense efectes, parcialment, el decret número 8803/2016, de 2 de desembre, d’encàrrec de funcions del primer tinent d’alcaldessa executiu.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT: DONAR COMPTE – NO ES VOTA


2.2 – Alcaldia – Donar compte del decret número 357/2016, de 21 de gener, relatiu al cessament de la Sra. Julia de la Encarnación Gómez com a coordinadora de Regidories de Districte i Polítiques d’Igualtat.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT: DONAR COMPTE – NO ES VOTA
INTERVENCIÓ:

En aquest punt ens agradaria posar en qüestió la situació dels càrrecs de confiança. Aquestes funcions no poden ser realitzades per personal tècnic? Com tots el treballadors de l’administració pública realitzant una proves selectives seguint els mateixos criteris.

Si fem una cerca sobre aquest nom ens adonem que Julia de la Encarnación era: “1a tinenta d’alcalde de Sant Celoni. Regidora d’Educació, Cultura, Secretaria i Economia. Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya”. Per la qual cosa ens dóna que pensar que es una pràctica habitual recol·locar a les persones del partit.


2.3 – Tinència d’alcaldia d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic, Via Pública, Civisme i Seguretat Ciutadana – Ratificar el decret número 671/2016, de 29 de gener, relatiu a aprovar la declaració d’obres d’especial interès o utilitat municipal a realitzar per Creu Roja Barcelonès Nord, a l’av. de Francesc Macià, 15.

REGIDOR: Patrícia Lafuente
POSICIONAMENT: A FAVOR


2.4 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar el decret número 832/2016, de 3 de febrer, relatiu a l’increment de retribucions salarials de l’1 per cent, per a l’exercici 2016.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT: A FAVOR


2.5 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar el decret número 876/2016, de 3 de febrer, relatiu a l’autorització d’una compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT: A FAVOR


2.6 – Tinència d’alcaldia de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat – Ratificar l’apartat primer del decret número 1124/2016, d’11 de febrer, relatiu a la rectificació d’un error material del decret núm. 9117/2015 sobre el grup de titulació de la plaça d’educador/a.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT: A FAVOR


3. ALCALDIA

Proposta d’aprovació de l’inici d’expedient de delimitació del terme municipal i ratificació del nomenament de la Comissió per a la delimitació del terme municipal.

REGIDOR: Patrícia Lafuente
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Es vota a favor i s’aprofita per recordar que això serveixi per reclamar que Santa Coloma no acaba a Can Peixauet: Safaretjos i Raval existeixen.


4. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació de modificacions de crèdit del pressupost 2016.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ
INTERVENCIÓ:

Primer de tot, com ja hem fet en altres ocasions, demanem que es pugui votar per separat cada reassignació de les modificacions de crèdit del pressupost. Si es fes el vot conjunt, ens abstindríem.

Estem plenament d’acord, -de fet, remarquem que volem que així consti en acta- en reassignar diners pel programa d’ajudes individuals per a persones que no disposen de recursos econòmics en la rehabilitació de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Pirineus. Entenem que és una qüestió que ve de llarg i que ha estat dificultosa, -més enllà de campanyes de màrqueting actuals- i molt necessària per la millora de les condicions de vida de les persones i certes zones de la ciutat degradades pel pas del temps i la deixadesa.

Per altra banda, no acabem de comprendre la reassignació de diners en estudis i diagnosi de l’estat de les instal·lacions esportives i per atendre peticions de concessionaris d’instal·lacions esportives. Entenem que per una banda l’IME, ara Departament d’Esports, hauria de tenir clar quin és l’estat de les instal·lacions i actuar-hi. Al nostre entendre és preocupant com en l’Informe del servei de manteniment d’edificis s’indica que “es desconeix l’estat de les instal·lacions”. És que no s’ha anat fent un seguiment i manteniment d’aquestes durant els darrers anys? I per altra banda, revisant l’expedient no hem sabut trobar quines són les peticions concretes de reequilibri econòmic i de modificació de condicions contractuals que fan els representants de les concessions esportives i quines són en concret les concessionàries que ho demanen.

En darrer terme, pel que fa a la reassignació del sobrant de la licitació del contracte de neteja d’edificis municipals, de 61.000€ -pel qual seguim reclamant la remunicipalització i es faci arribar l’etern estudi- i la seva reassignació a la neteja dels caps de setmana caldria saber quines necessitats extraordinàries -quines zones- es cobriran i com es justifica la despesa extra d’aquesta quantitat – a banda de la pròrroga de contracte amb la Fundació Tallers i la contractació d‘una persona més.


5. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: ABSTENCIÓ
INTERVENCIÓ:

Entenem que l’adequació de l’ordenança de subvencions a la futura realitat d’existència del Circuit de Comerç Social s’ha de fer, i indicant la especificitat de no obligatorietat.

Tanmateix, creiem que cal esperar a que el Reglament del Circuit de Comerç Social estigui aprovat, o no, definitivament, donat que pot patir variacions en estar en ple procés d’al·legacions. Per tant, creiem que caldria esperar a que aquest procés finalitzés, en pro de la participació i la voluntat de fer d’aquest projecte, un projecte comú, de tothom, on es pugui tenir en compte la valoració i aportacions de grups polítics, entitats, veïns i veïnes de la ciutat. Per tot plegat, ens abstindrem en l’aprovació inicial.

Ens sumem a la petició feta pel grup de GE-ICV-EUiA per tal que es faciliti llistat d’entitats amb qui s’ha contactat.

I per acabar reclamem es torni a convocar les trobades de seguiment del projecte Digipay.


6. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT
[Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació del Pla d’inspecció fiscal per a l’exercici 2016.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ

En aquest punt la lògica ens portaria abstenir-nos en la votació. Més enllà dels instruments de control dels que disposa l’Ajuntament per recaptar els impostos que són competència municipal ens preocupen qüestions com la del proper punt d’aquest Ple, les bonificacions de l’IBI i l’IAE. Entenem que hem de tenir un mateix varem de mesurar per al petit comerç i les empreses amb un volum de negoci més elevat.

Compartim que el petit comerç ha de pagar els seus tributs, com per exemple el de residus comercials inclosos en aquest Pla d’Inspecció Fiscal, però també entenem doncs que les empreses amb més volum han d’acabar pagant els seus tributs i no se les ha de compensar. És en aquest sentit que creiem s’ha d’actuar en favor del més feble, per això més enllà de fer les inspeccions fiscals molt probablement caldria disposar de més recursos humans i materials per tal de no ser punitius i desenvolupar alhora d’inspeccionar una tasca d’informació i assessorament adreçada a les activitats econòmiques.

Hauríem de conèixer també la tasca d’inspecció, i què es cobra per l’IBI o IAE, als propietaris de solars i immobles buits i en desús si figuren amb domicili de societats mercantils a la nostra ciutat.

Revisant els plans d’anys anteriors podem veure que no hi ha moltes variacions. Tanmateix, és coneguda la nostra insistència en fer pressió i control del mercat financer i immobiliari. És pel fet que veiem com es posa cert èmfasi en la inspecció i control en la promoció immobiliària i institucions financeres -que ho veiem com un fet positiu-, que votarem a favor, havent de parar més atenció, encara, al mercat immobiliari i financer, qüestió que creiem caldria haver reforçat ja fa molt de temps

Votarem a favor


7. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT
[Servei de Gestió Tributària]

Proposta d’aprovació de bonificacions d’IBI i d’IAE per a l’exercici 2016.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: EN CONTRA
INTERVENCIÓ:

Primer de tot, com ja hem demanat altres vegades, ens sumem a reclamar que es votin una per una les diferents peticions, ja que ens podem trobar, i així passa en aquest cas, amb peticions amb situacions diferenciades. Hem donat suport a l’esmena presentada per C’s no tant pel que diu a l’esmena en què diu que no s’adapten a l’ordenança, si no perquè no estem d’acord amb que s’atorguin, és a dir, no compartim el redactat de l’ordenança, fet legítim.

Ens trobem davant un punt exactament igual des de 2013 fins enguany, no és fet nou: una bonificació a pràcticament la totalitat -el 95%- de l’IBI i l’IAE a tres empreses i una Fundació Privada.

Nosaltres votarem en contra d’aquest punt si es vota conjuntament. Per aquesta situació, volem que consti en acta que no ho fem en el cas de la Fundació Tallers, cas que podem compartir sobretot sent declarada entitat amb finalitats d’interès general. Si ho fem en el cas de Placogest i Duet Sports, entenent que és una mesura feta a mida per determinades empreses. Ens sembla si més no anecdòtic -per dir-ho suaument- que fa uns mesos es plantegés trencar amb algunes concessions per publicitat sexista i ara acabar bonificant el pagament d’impostos.

De les quatre sol·licitants, tres són empreses concessionàries d’equipaments esportius; dues de les tres, d’equipaments esportius de la mateixa empresa, Duet Sports. No ens queda una altra doncs, que reclamar una vegada més la remunicipalització d’aquests serveis. I sí, també estem parlant d’això. El discurs de l’esport com a factor integrador és obvi, hi estem d’acord, però és un discurs buit quan es bonifica a grans empreses i es nega el debat de la remunicipalització quan va molt lligat.

Com segurament sabran, els consellers dels DUET estan tant en una com en l’altra empresa, doncs pràcticament són els mateixos. Aquests consellers ocupen càrrecs directius a moltes altres empreses en el camp del medi ambient, de reciclatge, de construcció, d’explotació d’establiments, locals esportius, etcètera, alguns, fins i tot, han arribat a sustentar simultàniament el càrrec de Director General de Caprabo, per exemple.

No parlem d’empreses locals en certs casos, i ni molt menys d’empreses que al nostre entendre necessitin ajuts ni beneficis fiscals atenent al resultat de Pèrdues i Guanys d’aquestes. Entenem, per tant, que no han de tenir un tracte especial i que donat que són empreses que tenen beneficis, estaria bé, doncs, poder reclamar-los els impostos que han de pagar en tant concessionàries privades d’equipaments i serveis municipals que tenen les concessions a 50, 30 i 25 anys vista respectivament.

Per tots aquests motius, votarem en contra.


8. TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT; PONÈNCIA DE COMERÇ i PROMOCIÓ DE CIUTAT I TURISME

Proposta d’aprovació de la pròrroga i la revisió de preus de l’arrendament per a l’ús i explotació de la parada número 41 del Mercat Municipal de Singuerlín per al període comprès entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2016.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Votarem a favor, tal i com indiquen els informes de l’expedient, i la realitat, la situació que viu el Mercat de Singuerlín és complicada. Esperem es pugui treballar conjuntament per reactivar el Mercat de Singuerlín davant la difícil situació per la que s’està passant, tenint en compte la importància dels Mercats Municipals com a eixos de dinamització comercial de proximitat i de cohesió i convivència en els barris.


9. TINÈNCIA D’ALCALDIA D’URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

Proposta d’aprovació definitiva del Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA).

REGIDOR: Patrícia Lafuente
POSICIONAMENT: 3 EN CONTRA / 3 ABSTENCIONS
INTERVENCIÓ:

Aquesta vegada emetrem un vot diferent. Ja ho avancem: farem 3 vots en contra i tres abstencions perquè volem, mitjançant aquesta votació, manifestar el diferent sentit de les nostres consideracions.

D’una banda ens abstenim per mostrar la nostra ferma voluntat de preservar un món en el que viure. Som Gramenet sempre defensarem,per sobre de qualsevol interès mercantilista, el medi natural del què formem part i necessitem per a la nostra supervivència. És amb aquesta visió que actuem i vetllem per construir un model de ciutat conscient i actiu en la defensa dels recursos naturals col·lectius. Així doncs, emprendre accions per la millora de la qualitat de l’aire és per a nosaltres imprescindible i així ho hem demostrat presentant 22 al·legacions de caràcter propositiu al pla.

D’altra banda:

Votem en contra perquè no volem ser partícips de la hipòcrita legitimació de pegats que no pretenen anar a l’arrel del problema sinó calmar la mala consciència, calen noves regles de joc i cal una visió global que permeti també actuar localment. La sensació que traspua el pla presentat, és com ja vàrem dir en la seva aprovació inicial, que es tracta d’un mer acte formal per donar resposta a l’obligació de la Generalitat als ens locals de redactar-lo.

Votem en contra perquè l’Ajuntament de nou en l’elaboració d’aquest pla, no ha permès que els veïns i veïnes de la ciutat participin activament en la recerca i posada en pràctica de propostes, aquest fet fomenta una sensació general d’impotència. En el cas de Som Gramenet, hem participat fent al·legacions al pla, única via que el Govern ens ha permès, la consideració ha estat tan poca que malgrat haver demanat l’informe de resposta a les al·legacions i aquest existir des del 7 de febrer, a dia d’avui no hem obtingut contesta a la petició i fins dimarts passat no hem pogut llegir l’informe del servei en l’expedient del punt que es tracta en aquest moment. Aquest fet denota el que considerem una greu manca de voluntat de diàleg per part del govern, una nova mostra de majoria absolutista.

Algunes mesures desoïdes i que ens semblen fonamentals que vàrem presentar són (només en plantejarem dues):

Mesures basades en l’increment dels espais verds per millorar la qualitat de l’aire i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Recollint en aquesta proposta, entre d’altres, la històrica reivindicació del parc de Can Zam com a pulmó verd de la ciutat. La resposta a l’al·legació a part de semblar incompleta diu que es tindrà en compte en la redacció del nou Pla d’acció per l’energia sostenible, i ens preguntem: que té a veure l’increment de zones verdes amb l’energia sostenible? Com no en vulguin fer aprofitament de biomassa (que ja els avancem que cremar fusta no és gaire sostenible i no n’estaríem d’acord…)

Una altra mesura que consideràvem fonamental era crear mecanismes de participació en l’àmbit de medi ambient que permetessin la implicació dels veïns i veïnes de Santa Coloma en orientar el planejament per la defensa del medi natural de l’Ajuntament. La resposta: “La creació d’un Consell de Medi Ambient no és un objectiu del PAMQA.” Entenem doncs que la participació per aquest Govern no és un objectiu.

En resum:

3 abstencions perquè creiem fermament que un altre món és imprescindible.

I 3 vots en contra perquè no volem legitimar la hipocresia de pegats que no van a l’arrel, ni legitimar mecanismes “absolutistes” en la presa de decisions d’aquest Govern municipal.


MOCIONS


GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA, SOM GRAMENET, CIUTADANS I GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA INCLUSIVA

REGIDORA: Alba Calvo
POSCICIONAMENT: A FAVOR

INTERVENCIÓ:

Des de SOM Gramenet tenim molt present que les necessitats de les USEE de la nostra ciutat són moltes i fa temps que existeixen. Santa Coloma és una de les ciutats de tota Catalunya amb més Unitats de Suport a l’Educació Especial en relació a la quantitat de població, fet que creiem que s’hauria de tenir en compte a l’hora de prioritzar les polítiques educatives d’aquest Ajuntament.

Les USEE són unitats de suport educatives on s’inclou alumnat amb problemàtiques molt diverses, de manera que les necessitats dels centres també ho són.

D’una banda, hi ha una demanda concreta de mares i pares d’aquest alumnat referent a l’absència de sortides concretes un cop acabada l’escolarització obligatòria. A Gramenet no existeix cap centre educatiu de formació post-obligatòria que permeti continuar estudiant a aquest alumnat. Això genera una situació de doble marginalitat: en tant que l’accés al món laboral per aquests infants i joves és molt més difícil, si ni tan sols existeix a la ciutat la possibilitat de formació ocupacional adreçada als seus perfils, els hi prohibim camins de vida que els hi permetin continuar creixent.

A Badalona, ciutat veïna, hi ha un centre de titularitat municipal que ofereix Programes de Formació i Inserció adaptats. Cal exigir a la Generalitat la creació de centres similars a Gramenet, amb una mirada global que complementi les formacions de les ciutats veïnes, i doni resposta a tot l’alumnat amb necessitats especials. Però, creiem que l’Ajuntament també ha de participar en l’execució de respostes a aquesta necessitat. I en aquest sentit, creiem que Grameimpuls podria ser una via per on oferir programes de formació permanents per aquest alumnat.

D’altra banda, hi ha una llarga llista de problemàtiques amb les que conviuen els i les professionals de les USEE, i que finalment pateix l’alumnat. Manquen recursos humans a l’escola ordinària i professionals dedicats a l’educació especial. En alguns centres manquen fins i tot instal·lacions adequades i recursos materials per a una educació de qualitat. L’increment d’hores lectives, la reducció dels sous i la manca de substitucions immediates de docents i mestres està precaritzant les condicions laborals de les persones responsables de l’educació, i per tant, reduint-ne la qualitat.

També hem de tenir present la funció de Serveis Socials de l’Ajuntament. Part de l’alumnat de les USEE conductuals de la ciutat tenen greus problemes familiars que no s’estan atenent adequadament des de Serveis Socials, ni tampoc obtenen l’atenció necessaria de la DGAIA. Això comporta que a Gramenet tinguem adolescents descuidats i desamparats per les institucions. Hi ha situacions gravíssimes que, amb el greuge de les retallades i la crisi global, es desatenen i es perpetuen perquè els organismes competents miren a un altre lloc en comptes de complir les seves obligacions.

Cal exigir a la Generalitat dades concretes de la situació de l’educació especial, però des de SOM Gramenet per experiència sabem que qui sap de la realitat és qui l’està patint. En aquest sentit, entenem que l’Ajuntament ha de treballar amb plataformes i associacions de mares i pares, amb docents, mestres, educadores, pedagogues,.. amb tots els agents implicats en l’educació dels infants i adolescents amb necessitats especials de la nostra ciutat.

Des de SOM Gramenet donem tot el suport als acords d’aquesta moció, i ens sumem a la pressió que cal fer a la Generalitat per a que resolgui d’una vegada les deficiències del sistema educatiu actual, i encara més a l’alumnat amb necessitats especials, alhora que instem a l’Ajuntament a donar totes les respostes possibles, des de serveis educatius i serveis socials, a les mancances d’aquest alumnat, infants i adolescents veïns i veïnes de la nostra ciutat.


GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA I SOM GRAMENET

MOCIÓ AMB MOTIU DEL 40è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA ÀRAB SAHRAUÍ DEMOCRÀTICA

REGIDOR: Oriol Corral
POSICIONAMENT: A FAVOR


GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA, PARTIT SOCIALISTA I SOM GRAMENET

MOCIÓ EN SUPORT A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I L’AUTONOMIA LOCAL EN LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS ALS MUNICIPIS.

REGIDOR: Joan Pastor
RESUM: A FAVOR

Des de Som gramenet entenem que s’ha aplicat una llei aprovada pel Congrés (la llei antiterrorista) i aquesta llei permet fer aquest tipus d’actuacions. No es la primera vegada que la llei antiterrorista genera situacions antidemocràtiques i esperpèntiques, però insistim que per desgràcia, l’Estat Espanyol pot actuar d’aquesta manera perquè les seves lleis els emparen. Tot i això, estem convençuts que els titiriteros quedaran absolts, ja que les acusacions no s’aguanten per enlloc.

Més enllà de terminologies legals ens permetran que traguem una lectura política d’aquests fets. I des de Som Gramenet, veiem claríssim que l’actuació contra els titiriteros forma part d’una estratègia perfectament dissenyada, molt probablement des de la Fundació FAES, que al nostre entendre es divideix en dues línies estratègiques:

  • Generar por a la població per tal de controlar i reprimir la poca dissidència política. L’exemple més clar, el tenim amb l’aprovació de la llei Mordaza. Una llei anacrònica i desproporcionada tenint en compte que vivim en una pau social absoluta.
  • Utilitzar muntatges policials com a cortina de fum, per tal de desviar l’atenció de la ciutadania i d’aquesta manera no parlar dels casos de corrupció que te el govern. 372 imputats i 2 condemnats amb 32 trames de corrupció esteses per tot l’Estat Espanyol. Aquestes són les xifres objectives del Partit Popular i el seu govern.

Des de Som Gramenet volíem fer aquestes apreciacions i com no podia ser d’un altra manera, donem suport a la moció i ens afegim a presentar-la i oferim la màxima solidaritat cap als titiriteros.


GRUPS MUNICIPALS PARTIT SOCIALISTA, CIUTADANS I PARTIT POPULAR

MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, DIA 8 DE MARÇ.

REGIDORA: Alba Calvo
POSICIONAMENT: A FAVOR

La història dels éssers humans és la història de la injustícia, la desigualtat i la misèria. I la meitat del gènere humà, les dones, ho han patit i pateixen especialment. Seguim, a allò que es denomina occident, reproduint les desigualtats de gènere en tots els àmbits de la vida. Les dones continuem fent-nos càrrec del treball de cures, sobre-recarregant les nostres vides, amb treballs amb menors retribucions salarials. Els nostres cossos són diana d’abusos sexuals i del terrorisme d’estat que és la violència masclista, que ens mata mentre l’Estat mira cap a un altre lloc. Els mitjans de comunicació, la publicitat, la “moda” i l’estètica opressora, ens redueix a objectes sexuals, i ens limita a un sol cos possible de ser, ben prim, ben alt, i ben maquillat. I així la bulímia i anorèxia van creixent com a noves malalties capitalistes. Perquè en el fons, els nostres cossos són un mercat per a la industria de l’estètica i de la medicina.

El patriarcat, com a sistema d’opressió cap a les dones, actua en tots els àmbits de la vida, de manera que la lluita per a la transformació cap a nous sistemes passa per moltes complexitats. No sabem si un pacte d’estat resoldria la situació, doncs són molts els partits polítics beneficiaris i perpetuadors de les desigualtats de gènere; partits polítics reproductors del sistema capitalista, germà bessó del sistema patriarcal.

Des de SOM Gramenet entenem que no existeix transformació possible que acabi amb el patriarcat si no es lluitant contra el sistema capitalista. Són molts els beneficis neoliberals de la desigualtat de gènere. La invenció de la feminitat i la masculinitat com a sistema binari reprodueix la opressió vers les dones, i nega l’existència d’altres formes de ser i estar al món. En el moment en que es qüestiona el binarisme i la heterosexualitat, es qüestiona la família tradicional, on el rol de cures de les dones i la maternitat es posen en perill.


GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I PARTIT POPULAR

MOCIÓ EN RELACIÓ A LA IGUALTAT DE DRETS ENTRE TREBALLADORES QUE PRESTEN SERVEIS A L’ADMINISTRACIÓ EN EL MARC DE LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

REGIDOR: Aitor Blanc
POSICIONAMENT: LA PRESENTEM
INTERVENCIÓ: Lectura de la moció.


GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I PARTIT POPULAR

MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN A LA INICIATIVA META 2017.

REGIDOR: Patrícia Lafuente
POSICIONAMENT: A FAVOR
INTERVENCIÓ:

Votarem a favor de la moció. En consonància amb la ja existent adhesió de Santa Coloma a la Xarxa de municipis per l’accessibilitat.

No obstant, pensem que el contingut dels acords són minsos i vinculen de paraula i no amb fets a l’Ajuntament de Santa Coloma, ja que insta al Govern espanyol i català a emprendre mesures i no a l’Ajuntament.

Tampoc entenem que realitzar un esforç addicional per donar a conèixer els continguts del PMUS hagi de suposar la consecució dels objectius que planteja la moció en la seva part expositiva. En tot cas ens semblaria més interessant que en el desenvolupament i priorització dels projectes executius de les mesures proposades en el PMUS es comptés amb participació ciutadana.

D’altra banda, i en el mateix sentit, trobem que la moció no fa partícips als qui són els actors principals de la proposta, les persones amb diversitat funcional, pensem que seria interessant que s’inclogués a les entitats i persones de la Taula sectorial de diversitat Funcional de l’Ajuntament de Santa Coloma a treballar en desenvolupar mesures que permetin aquest compromís d’accessibilitat universal al 2020.

No obstant, com ja hem dit, votem a favor donat que compartim el sentit de la moció presentada.


GRUPS MUNICIPALS PARTIT POPULAR I CIUTADANS

MOCIÓN PARA PEDIR UNA SOLUCIÓN PARA EL PIPICAN DE LA CALLE AMÉRICA EN SINGUERLIN.

REGIDOR: Joan Pastor
POSICIONAMENT: Abstenció
INTERVENCIÓ:

D’entrada des de SG entenem que aquesta moció està molt poc elaborada i més que una moció sembla un prec. Tot i això, voldríem fer un parell d’apreciacions per ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats, a resoldre aquest tema.

Com a concepte entenem que qualsevol equipament que es vulgui fer als barris, s’ha de fer amb el suport del veïnat i amb la participació del mateix. El conflicte radica en la gestió dels veïns que tenen animals domèstics (especialment gossos) amb la brutícia que poden generar aquests animals en els nostre carrers…. solució difícil, perquè ens obliga a posicionar-nos en si volem Pipi Cans o no els volem? I si els volem, on els posem?

Sigui com sigui, proposem que un equip de mediadors estudiïn el cas i que es faci la pedagogia necessària per tal de trobar una solució consensuada al conflicte.

Des de SG ens posem a disposició del veïnat i de les forces polítiques per ajudar a trobar una solució aquest problema. Un problema que d’entrada pot semblar trivial, però que es converteix en estructural perquè provoca situacions de brutícia extrema i de males olors, especialment a l’estiu.

És per això que veiem la moció presentada pel PP com una moció extremadament simplista sobre tot en les possibilitats de solució. Així doncs, ens abstindrem.


GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

MOCIÓN SOLICITANDO LA LIMITACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE CARGOS POLÍTICOS.

REGIDOR: Jesús Sánchez
POSICIONAMENT:
INTERVENCIÓ:

Votarem a favor de la moció, degut a que entenem la representació pública com un servei. Per això, dins del codi ètic de SOM Gramenet ja varem incloure la incompatibilitat de l’acumulació de càrrecs públics.

No només per la desafecció política, que suposa aquesta acumulació de càrrecs, sinó per principis. Perquè entenem que nosaltres pel fet de ser representants públics no tenim més privilegis que la resta de veïnes i veïns. Vam aprofundir en el nostre codi ètic i vam afegir que qualsevol sou seria de 3 vegades el salari mínim, limitació de dietes, mandats i altres retribucions. A més, de renunciar a qualsevol tipus de privilegi.

Per tant, com un primer pas creiem positiva la seva aprovació.


Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.